Asistentas-4 VP2-2.2-ŪM-02-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.2-ŪM-02-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
4 031 978 €
Prašomas finansavimas:
9 478 103,4 €
Skirtas finansavimas:
4 031 330,88 €

Asistentas-4

2013 m. liepos 24 d. LRV nutarimo Nr. 709 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Asistentas-4“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti viešųjų paslaugų verslui teikėjus teikti verslo poreikius atitinkančią geresnės kokybės informaciją ir paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau šiame skirsnyje vadinama – SVV) subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą.

Remiamos veiklos:

informacinių renginių, skatinančių visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų SVV subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę, organizavimas;

aukštos kokybės konsultacinių paslaugų teikimas konkretiems naudos gavėjams šiose srityse: verslo reguliavimo klausimai (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai ir pan.); juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (valdyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir pan.); juridinio asmens aplinkos klausimai (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės, internalizacija ir pan.); taip pat kita praktinė ir konsultacinė pagalba verslo ir menų inkubatoriuje veiklą plėtojančioms įmonėms (pagalba inkubuojamoms įmonėms, rengiant ir atnaujinant verslo planus, verslo planų įgyvendinimo stebėsena, inkubuojamų įmonių reklama ir pan.) (de minimis).

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai:

viešosios įstaigos, kurių vienas iš dalyvių arba savininkas yra valstybė ir (arba) savivaldybė, atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

asociacijos, kurių nariai yra juridiniai asmenys, ir prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

partneriai:

viešosios įstaigos, atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

aukštosios mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos;

asociacijos, kurių nariai yra juridiniai asmenys, ir prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas

  (į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

 (į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo vietos

skaičius

200

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
įsteigti nauji SVV subjektai

skaičius

60

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto verslo aplinkos gerinimo projektai

skaičius

5

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų)  

Finansavimo planas (litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

10000000

0

0

0

1111111

11111111

 

(į viršų)    

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Projektai, finansuojami priemonės lėšomis, negali būti finansuojami ar iš dalies finansuojami VP2-2.2-ŪM-01-K priemonės „Asistentas-1“ ir VP2-2.2-ŪM-03-V priemonės „Asistentas-3“ lėšomis.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai