Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas VP1-1.2-SADM-05-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-05-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
2 316 960 €
Prašomas finansavimas:
2 316 960,14 €
Skirtas finansavimas:
2 316 960,14 €

Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas

2013 m. balandžio 17 d. LRV nutarimo Nr. 323 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – motyvuoti socialiai pažeidžiamus jaunus žmones integruotis į darbo rinką ir (arba) formaliojo švietimo sistemą – suteikti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir sudaryti sąlygas plėtoti jų socialinį užimtumą ir profesinį aktyvumą.

Remiamos veiklos – niekur nedirbančio jaunimo savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas; intensyvios individualios pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems jauniems žmonėms

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.
(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 


 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje

(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

jaunų žmonių, kurie įgijo (patobulino) kompetencijų, dalis (iš visų programoje dalyvavusių jaunų žmonių)

procentai

85

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

organizacijų, kurios įtvirtino savanoriškos veiklos taikymą organizacijos veikloje, dalis (iš visų savanorius priėmusių organizacijų)

procentai

40

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

jauni žmonės, sėkmingai baigę intensyvios pagalbos programą

procentai

50

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

jaunų žmonių, dalyvaujančių aktyviose darbo rinkos priemonėse, dalis (iš visų, baigusių intensyvios pagalbos programą)

procentai

35

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

jauni žmonės, dalyvavę savanoriškoje veikloje

skaičius

650

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

akredituotos organizacijos, kurios priėmė jaunus žmones atlikti savanoriškos veiklos

skaičius

150

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje

(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

 

jauni žmonės, dalyvavę intensyvios pagalbos programoje

skaičius

2000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

8000000

0

0

0

0

8000000

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-24

Susiję kvietimai