ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ REABILITACIJA VP1-1.3-SADM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.3-SADM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
2 896 200 €
Prašomas finansavimas:
2 896 200,19 €
Skirtas finansavimas:
3 239 796,11 €

ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ REABILITACIJA

2013 m. liepos 3 d. LRV nutarimo Nr. 608 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – stiprinti socialinę aprėptį – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – padėti asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.
Remiamos veiklos:
asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija, integracija į darbo rinką;
duomenų bazės papildymas ir stebėsenos sistemos atnaujinimas.

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

  (į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

  (į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

  (į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 


 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, kurie toliau mokosi arba įsidarbino per 6 mėnesius nuo dalyvavimo veiklose pabaigos, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

28

veiksmų programos rodiklis

Produkto

asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, dalyvavę pagal šią priemonę remiamoje veikloje

skaičius

540

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų) 

Finansavimo planas

 


(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

10000000

0

0

0

0

10000000

 (į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos finansuojamas programas atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-03

Susiję kvietimai