Priemonių sąraše pateikiamos Jūsų pasirinkus paieškos parametrus atitinkančios veiksmų programų priemonės, sugrupuotos pagal veiksmų programas ir prioritetus. Jomis siūlytume detaliau pasidomėti.

  • Konkursinės 45
  • Valstybinio 139
    planavimo
  • Regioninio 20
    planavimo
  • Visos priemonės 204
1. Programa. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.
1.4 Prioritetas. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas.
VP1-4.2-VRM-04-R Teritorijų planavimas
2. Programa. Ekonomikos augimo veiksmų programa.
2.3 Prioritetas. Informacinė visuomenė visiems.
2.4 Prioritetas. Esminė ekonominė infrastruktūra.
3. Programa. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.
3.1 Prioritetas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai.
3.2 Prioritetas. Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra.
3.3 Prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis.