Priemonių sąraše pateikiamos Jūsų pasirinkus paieškos parametrus atitinkančios veiksmų programų priemonės, sugrupuotos pagal veiksmų programas ir prioritetus. Jomis siūlytume detaliau pasidomėti.

  • Konkursinės 45
  • Valstybinio 139
    planavimo
  • Regioninio 20
    planavimo
  • Visos priemonės 204
1. Programa. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.
1.1 Prioritetas. Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis.
VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti
VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui
1.2 Prioritetas. Mokymasis visą gyvenimą.
1.3 Prioritetas. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas.
1.4 Prioritetas. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas.
VP1-4.2-VRM-01-V Veiklos valdymo tobulinimas
1.5 Prioritetas. Techninė parama žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui.
2. Programa. Ekonomikos augimo veiksmų programa.
2.1 Prioritetas. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra.
VP2-1.3-ŪM-04-V PRO LT
VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2
VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3
2.2 Prioritetas. Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas.
VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+
VP2-2.2-ŪM-02-V ASISTENTAS-2
VP2-2.2-ŪM-03-V ASISTENTAS-3
VP2-2.3-ŪM-03-V Garantijų fondas
VP2-2.4-ŪM-01-V INVEST LT
2.3 Prioritetas. Informacinė visuomenė visiems.
VP2-3.1-IVPK-02-V Elektroninė demokratija
VP2-3.1-IVPK-06-V Sąveikumas
VP2-3.1-IVPK-13-V Mokslo duomenų archyvas
2.4 Prioritetas. Esminė ekonominė infrastruktūra.
2.5 Prioritetas. Transeuropinių transporto tinklų plėtra.
2.6 Prioritetas. Techninė parama ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti.
3. Programa. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.
3.1 Prioritetas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai.
VP3-1.4-AM-05-V Pajūrio tvarkymas
3.2 Prioritetas. Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra.
3.3 Prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis.
3.4 Prioritetas. Techninė parama sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti.
4. Programa. Techninės paramos veiksmų programa.
4.1 Prioritetas. Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui.