Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2012-12-21
Bendra projekto vertė:
249 723,7 €
Projektui skirtas finansavimas:
249 723,7 €
Projektui išmokėta lėšų:
249 656,48 €
Iš jo ES dalis:
212 265,15 €
Iš jo ES dalis:
212 208 €

Greitai besikeičiančios mokslo tendencijos skatina dėstytojų tobulėjimo trūkumą. Inovatyvių mokymo priemonių kūrimo ir naudojimo studijų procese stoka sąlygoja nepakankamą darbo rinkai konkurencingų specialistų , pasižyminčių kūrybiškumu bei kritiniu mąstymu, paruošimą. Siekiant gerinti studijų kokybę bei didinti mokymo(si) prieinamumą ir efektyvumą, reikia atnaujinti ir modernizuoti mokymo(si) priemones bei medžiagą, orientuojantis į studentų savarankiškas studijas ir aktyvius mokymo(si) metodus. Dėstytojų dalyvavimas studijų programų atnaujinimo, metodinių priemonių rengimo procese, didins dėstytojų kompetenciją, kadangi studijos bus grindžiamos naujausiomis žiniomis, tyrimų rezultatais. Didės dėstytojų pedagoginė kompetencija, kadangi bus dirbama naudojant inovatyvius dėstymo metodus. Dėstytojų aktyvus dalyvavimas studijų programų tarpiniame vertinime padės kurti studijų rezultatų principu pagrįstas studijų programas, ugdančias studentų kritinį mąstymą. Šiam tikslui pasiekti numatoma pasinaudoti įdiegtomis informacinėmis technologijomis, sukurti modernią mokymo(si) medžiagą. Pagrindinė projekto problema – studijų programos per mažai orientuotos į rinkos ateities poreikius ir tendencijas, pastebimas atotrūkis tarp verslo poreikių ir studijų metu gaunamų žinių bei gebėjimų, studijų programų populiarumo stoka, dėl nepakankamo tarptautiškumo, ne inovatyvių mokymo metodų, praktinių gebėjimų ugdymo stokos, nepakankamai stiprių ryšių tarp studijų ir verslo. Projekto tikslas - padidinti studijų konkurencingumą per inovatyvių mokymo(si) metodų diegimą, siejant juos su studentų gebėjimų ugdymu ir mokymosi pasiekimų vertinimu, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą, susietą su studijų programų atnaujinimu. Pritaikius praktinius darbus studijų procese, studentai išmoks teorines žinias kompleksiškai pritaikyti praktinių problemų sprendimui. Gebėjimas praktikoje taikyti teorines žinias didins kvalifikuotų specialistų konkurencingumą darbo rinkoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto