Pirmos pakopos studijų programų "Pastatų inžinerinės sistemos", "Statybos inžinerija" ir "Architektūra" atnaujinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Thu Apr 01 00:00:00 GMT 2010         Projekto pabaiga: Sun Sep 30 00:00:00 GMT 2012
Bendra projekto vertė:
276 077,39 €
Projektui skirtas finansavimas:
276 077,39 €
Projektui išmokėta lėšų:
276 077,07 €
Iš jo ES dalis:
234 665,78 €
Iš jo ES dalis:
234 665,49 €

Šiuo metu dalis modulių medžiagos yra pasenusi, trūksta naujos literatūros. Naujos studijų programos reikalauja daug dėstytojų laiko, norint kokybiškai parengti paskaitų konspektus, metodines priemones ir vaizdinę demonstravimo medžiagą. Projektas turi užpildyti šias spragas ir finansuoti kokybišką ir modernų modulių ir metodinių priemonių parengimą, jų prieinamumą studentams (patalpinant duomenis internete). Problemos paskatinusios atnaujinti pirmos pakopos technologijos mokslų studijų srities studijų programas "Pastatų inžinerinės sistemos","Statybos inžinerija" ir "Architektūra" : • Studijos mažai grindžiamos naujausiomis žiniomis ir tyrimų rezultatais. • Siūlomų studijų programų nepakankama atitiktis ūkio sektorių poreikiams • Studijų kokybę bei įsidarbinimo rezultatus stipriai veikia per menkai į darbo rinką orientuotos programos. • Vietinių ir užsienio ekspertų atliekami vertinimo rezultatai rodo, kad mokslo ir mokomoji (technologijos mokslų studijų) bazė yra pasenusi. • Studentai per menkai orientuojami įgyti tokius gebėjimus,kurie leistų jiems patiems atsirinkti,vertinti specialiąsias žinias,savarankiškai naudotis įgytomis žiniomis ir įgūdžiais • Žinių visuomenės plėtra, aukštą pridedamąją vertę kuriančių,paslaugų sektorių ir darbo jėgos kvalifikacijos lygio augimas lemia poreikį nuolat gerinti studijų kokybę Projekto tikslas: Pagerinti studijų kokybę technologijos mokslų studijų srities bakalauro studijų krypties programose - pastatų inžinerinės sistemos, statybos inžinerija ir architektūra Visus išvardintus trūkumus bus galima pašalinti pagerinus studijų kokybę: • Parengiant studijų modulių metodinę medžiagą taikant inovatyvius mokymo metodus,skatinant tarptautinį bendradarbiavimą. • Atliekant studijų programų turinio ekspertinį vertinimą, didžiausią dėmesį skiriant studijų turiniui ir rezultatams. • Vykdant mokymosi metodinių priemonių leidybą ir interaktyvių priemonių taikymą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-026
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto