VGTU Statybos ir nekilnojamojo turto sričių I pakopos studijų programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus (SNIM)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2012-12-31
Bendra projekto vertė:
217 227,47 €
Projektui skirtas finansavimas:
217 227,47 €
Projektui išmokėta lėšų:
211 267,36 €
Iš jo ES dalis:
184 643,35 €
Iš jo ES dalis:
179 577,23 €

Pagrindinis tikslas - atnaujint Statybos valdymo; Statybos medžiagų ir dirbinių; Nekilnojamojo turto vadybos I pakopos studijų programas. VGTU užima trečią vietą tarp geriausių Lietuvos universitetų ir vaidina svarbų vaidmenį formuojant požiūrį į šalies aukštąjį mokslą. Atnaujinimui pasirinktos programos: Statybos medžiagos ir dirbiniai – 101 stud., Nekilnojamojo turto vadyba – 239 stud., Statybos valdymas – 680 stud. (2008 m). Pasirinkimą lėmė: studentų skaičius, permainos statybos sektoriuje, specialistų poreikio pokyčiai, galimybė efektyviau išnaudoti struktūrinius vienetus atlikus vidinę restruktūrizaciją, turima ES šalių patirtis teikiant panašias studijų programas, patvirtinti studijų krypčių ir profesinio rengimo standartai, specialistų poreikio darbo rinkoje tyrimai, dėstytojų palankumas inovatyvių mokymo metodų diegimui. Programų „kosmetinio“ atnaujinimo nepakanka. Gaunamas finansavimas yra nepakankamas, todėl šių programų atnaujinimas yra siejamas su ES teikiama parama. Atnaujinant minėtas studijų programas pagrindinis dėmesys bus skiriamas dėstytojų darbo efektyvumo ir absolventų įsidarbinamumo didinimui, kas svarbu vertinant viso universiteto efektyvumą tiek Lietuvos tiek tarptautiniu mastu. Studijų programų atnaujinimas bus vykdomas vadovaujantis tokiais pagrindiniais principais: diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus, siejant juos su studentų gebėjimų ugdymu ir mokymosi pasiekimų vertinimu, mokymo(si) ir metodinių priemonių įsigijimu, vadovėlių, interaktyvios mokymo(si) medžiagos rengimu ir leidyba, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimu, susietu su studijų programų atnaujinimu, studijų programų turinio ekspertiniu vertinimu. Atliekamas atnaujintų studijų programų modulių (dalykų) bandomasis įgyvendinimas nuolatinėse ir ištęstinėse (dualiose) studijose. Tikslinės grupės VGTU dėstytojai (kompetencijos kėlimas) ir studentai (studijų efektyvumo didinimas).

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-032
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto