VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2012-12-07
Bendra projekto vertė:
264 299,12 €
Projektui skirtas finansavimas:
264 299,12 €
Projektui išmokėta lėšų:
263 583,1 €
Iš jo ES dalis:
224 654,25 €
Iš jo ES dalis:
224 045,64 €

VGTU elektronikos fakultete vykdomos 5 pirmos pakopos studijos pagal tokias programas: Automatika ir valdymas, Elektronikos inžinerija, Informacinių sistemų inžinerija, Kompiuterių inžinerija ir Telekomunikacijų inžinerija. Fakultete studijuoja 1413 studentai, dirba 78 dėstytojai. Studijų programose užsibrėžti tikslai gali būti pasiekti tik optimaliai panaudojus žmogiškuosius ir materialiuosius fakulteto resursus ir užtikrinus adekvačią reakciją į aplinkos pokyčius. Dabartinės studijų programos ne visai atitinka išaugusius Lietuvos ūkio plėtros ir žinių visuomenės poreikius. Jos nemaža dalimi orientuotos į informacijos perteikimą, nepakankamai skatina ir ugdo studentų savarankišką kritinį ir analitinį mąstymą, kūrybiškumą. Tai trukdo absolventams sėkmingai siekti profesinės karjeros. Studijų programos bus atnaujintos atnaujinant arba pakeičiant ne mažiau kaip 50 % studijų programų modulių, siekiant programas tikslingai nukreipti į studijų rezultatus ir tuo padidinti jų konkurencingumą. Pagrindinis projekto tikslas – atnaujinti 5 VGTU Elektronikos fakulteto pirmosios pakopos bakalaurų studijų programas, atsižvelgiant į Bolonijos deklaraciją ir Lietuvos aukštojo mokslo reformą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir diegti inovatyvius mokymo metodus. Studijų programų atnaujinimas bus grindžiamas pažangiųjų užsienio universitetų patirtimi, naudojantis EK dokumentais aukštojo mokslo srityje, vykdant tarptautinių profesinių organizacijų reikalavimus aukštos kvalifikacijos specialisto bendriesiems visą gyvenimą trunkantiems mokymosi ir specialiesiems gebėjimams. Bus įdiegta studijų programų modulinė sąranga. Atnaujintos studijų programos bus orientuotos į žinių ir gebėjimų vertinimą pagal ECTS reikalavimus. Į atnaujinamas ir įgyvendinamas studijų programas numatyta įtraukti į problemą orientuoto mokymo(si) metodus, skirtus konkrečioms studentų kompetencijoms įgyti.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto