Darniosios gyvenamosios aplinkos studijų srities programų atnaujinimas, inovatyvių mokymosi metodų pagalba stiprinant tarpdalykines sąsajas ir diegiant darniosios raidos sampratą

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2012-09-30
Bendra projekto vertė:
286 162,53 €
Projektui skirtas finansavimas:
286 162,53 €
Projektui išmokėta lėšų:
286 137,47 €
Iš jo ES dalis:
243 238,15 €
Iš jo ES dalis:
243 216,85 €

XXI amžiuje ekologinės problemos įgauna vis didesnę svarbą ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. Šios srities specialistams stinga žinių apie aplinkos darną, jos įgyvendinimo principus, pažangių technologijų taikymą, o dėstytojams šiuolaikinių dėstymo metodų ir informacijos pateikimo būdų prieinamumo. Aplinkosaugos tematika mokymo programose paliesta fragmentiškai, nėra apjungta viena tema, o tai apriboja plačios kompetencijos specialistų parengimo kokybę, jų galimybes kelti kvalifikaciją įvairių specialybių tyrėjų kolektyvuose ir tą veiklą tęsti savo realioje profesinėje aplinkoje. Visa tai sudaro prielaidas sukurti vieningą patobulintą studijų programų grupę Darni gyvenamoji aplinka. Šiuo tikslu apjungiamos ir atnaujinamos šešios studijų programos, kurių dvi sujungiamos į vieną programą. Projekto tikslas – stiprinti darniosios gyvenamosios aplinkos studijų srities tarpdalykines sąsajas, orientuotas į mokymąsi visą gyvenimą ir tarptautiškumo didinimą Europos Sąjungos lygmenyje, prisidės prie mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybės gerinimo, tobulinant formaliojo švietimo programas, susijusias su gyvenamosios aplinkos kūrimu ir palaikymu, ruošiant ištęstines studijų formas, įdiegiant ECTS standartus ir e-mokymosi formas studijų procese, stiprinant tarpdisciplinines sąsajas, kurios mokymosi procesui suteiks lankstesnes formas ir padidins aukštojo mokslo atvirumą. ES finansavimas yra būtinas, norint šį projektą įgyvendinti pilna apimtimi, institucijos turimi finansiniai ištekliai leistų atnaujinti pavienes programas, atsisakant šiuolaikinių mokymo(si) metodų, tarptautinių standartų diegimo. Modernizavus studijų programas bus įdiegtas prioritetinis ES mastu darnios raidos principas, siejamas su miestų ekonominiu augimu, socialine pažanga, gamtinių išteklių racionaliu naudojimu, ekologine pusiausvyra, įdiegti inovatyvūs studijų organizavimo ir mokymo(si) metodai gerins specialistų parengimo kokybę, kels dėstytojų kvalifikaciją.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-048
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto