Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2013-01-30
Bendra projekto vertė:
251 734,24 €
Projektui skirtas finansavimas:
251 734,24 €
Projektui išmokėta lėšų:
251 667,16 €
Iš jo ES dalis:
213 974,11 €
Iš jo ES dalis:
213 917,08 €

Lietuvoje ir Pasaulyje greitai besikeičiančios ekonominės aplinkos sąlygomis, sparčiai vystantis technologijoms, nuolat auga ir su naujomis technologijomis gebančių dirbti specilalistų poreikis, todėl profesinio rengimo sistema turi būti glaudžiai susieta su ūkio raida ir atitikti pastarosios specifiką bei svyravimus. 2008 m. atlikto ekonometrinio modeliavimo tyrimo „Specailistų poreikio prognozės Lietuvoje“ rezultatai rodo, kad pagal atskiras specialybes, technologijų (inžinerijos) krypties specialistų poreikis šalyje per penkis ateinančius metus išaugs 2,7 procento. Tai yra didelis rodiklis, lyginant su didžiausią paklausos tendenciją turinčia ekonomikos specialybe (6,68 proc.). Tyrimas yra tiesiogiai susijęs su VGTU sprendžiama problema. Jis atskleidžia aukštųjų mokyklų nesugebėjimą paruošti reikalingo kiekio aukštos kvalifikacijos specialistų. Pagrindinė projekto problema - studijų programos per mažai orientuotos į rinkos ateities poreikius ir tendencijas, pastebimas atotrūkis tarp verslo poreikių ir studijų metu gaunamų žinių bei gebėjimų, studijų programų populiarumo stoka, dėl nepakankamo tarptautiškumo, ne inovatyvių mokymo metodų, praktinių gebėjimų ugdymo stokos, nepakankamai stiprių ryšių tarp studijų ir verslo. Projekto tikslas – padidinti studijų konkurencingumą, atsižvelgiant į Lietuvos ūkio plėtrą ir ugdant geresnius praktinius įgūdžius, komunikabilumą, atsakingumą ir tolesnių gebėjimų tobulėjimą. Įgyvendinamas projektas skatins tarptautinį bendradarbiavimą, kurs ir diegs inovatyvius mokymo metodus. Šie tikslai tiesiogiai prisidės prie projekto problemos sprendimo - atnaujintos programos taps populiaresnės dėl didesnio praktinio ugdymo, inovatyvumo, tarptautiškumo. Bus sumažintas atotrūkis tarp verslo poreikių ir studijų metu gaunamų žinių bei gebėjimų.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto