STUDENTŲ PROFESINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR VERSLUMO UGDYMAS APDIRBAMOSIOS PRAMONĖS IMITACINĖSE ĮMONĖSE

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Thu Apr 01 00:00:00 GMT 2010         Projekto pabaiga: Sat Jun 30 00:00:00 GMT 2012
Bendra projekto vertė:
540 676,94 €
Projektui skirtas finansavimas:
509 522,8 €
Projektui išmokėta lėšų:
471 725,43 €
Iš jo ES dalis:
433 094,4 €
Iš jo ES dalis:
401 092,89 €

Kauno technologijos universitetas, Vilniaus kolegija ir Utenos kolegija rengia specialistus, kurių didžioji dalis dirba Lietuvos ūkio vystymui reikšmingoje apdirbamojoje pramonėje. Nežiūrint to, darbdavių apklausų duomenimis absolventams labai trūksta praktinio pasirengimo ir savarankiško bei komandinio darbo įgūdžių. Pažymima, kad egzistuojančios studijų programos, ypatingai praktikos organizavimas mažai skatina kritinį ir analitinį mąstymą, kūrybiškumą, verslumo įgūdžių vystymą. Projekto tikslas yra prisidėti prie studentų profesinių praktinių ir verslumo įgūdžių ugdymo Lietuvoje, sukuriant apdirbamosios pramonės imitacinių įmonių centrą, organizuojant jo veiklą ir parengiant informacines, technines bei metodines sąlygas profesinės praktikos atlikimui. Studentų praktinis mokymas šiame centre leis studentams geriau suvokti visuminius verslo, technologinius procesus, padės suprasti tų procesų tarpusavio priklausomybę. Praktinio mokymo pagrindą sudarys informacinės sistema, kuri imituos realių įmonių verslo ir gamybos procesus. Ją sudarys imitacinių įmonių administravimo, jų valdymo apskaitos posistemės, studentų ir mentorių bendradarbiavimo ir bendravimo aplinka bei technologinių procesų imitacinėse įmonėse imitavimo posistemė, t.y. septynių apdirbamosios pramonės šakų imitacinių įmonių aibė. Praktinių mokymų metu studentai naudos technologinių procesų imitatorius, kurie leis įmonės gamybos procesus stebėti dinamikoje, identifikuoti silpnąsias gamybos grandis ir prognozuoti ateities pavojus. Tai leis studentui eksperimentiškai pagrįsti projektinius sprendimus, juos analizuoti ir kūrybiškai taikyti probleminiame mokymesi. Praktikos atlikimo metu taikomi inovatyvūs probleminio mokymo metodai ir komandinio darbo įgūdžiai prisidės prie absolventų bendrųjų ir asmeninių gebėjimų ugdymo.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-074
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto