Vidaus reikalų pareigūnų registro modernizavimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Projekto pradžia: 2009-12-21         Projekto pabaiga: 2015-10-15
Bendra projekto vertė:
289 620,02 €
Projektui skirtas finansavimas:
289 620,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
232 504,6 €
Iš jo ES dalis:
246 177,02 €
Iš jo ES dalis:
197 628,91 €

Vidaus reikalų pareigūnų registras yra valstybės registras. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Vidaus tarnybos statute ir Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatuose nurodytus duomenis vidaus reikalų statutinėms įstaigoms, valstybės registrams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pagrindiniai Vidaus reikalų pareigūnų registro tikslai: sąveikoje su kitais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis centralizuotai tvarkyti registro duomenis registro duomenų bazėje, registro pagrindu išduoti pareigūnų tarnybinius pažymėjimus, teikti informaciją valdymui, analizei, statistinei vidaus tarnybos personalo apskaitai, pareigybių komplektavimui ir poreikio nustatymui, kompiuterizuoti ir centralizuoti vidaus tarnybos pareigūnų apskaitą. Esamos Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenų apimtys bei valdymo galimybės nebetenkina keliamų reikalavimų, mažina veiklos efektyvumą ir trukdo įgyvendinti pokyčius viešojo administravimo sektoriuje. Projekto pagrindinis tikslas – gerinti ir užtikrinti kokybišką informacijos, reikalingos vidaus tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymui, teikimą. Projekto uždaviniai: modernizuoti Vidaus reikalų pareigūnų registrą ir apmokyti Vidaus reikalų pareigūnų registro vartotojus ir administratorius naudotis modernizuoto registro galimybėmis. Įgyvendinus projektą, naujos modernizuoto Vidaus reikalų pareigūnų registro galimybės bus efektyviai panaudojamos teikiant informaciją vidaus tarnybos valdymui ir priimant sprendimus.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Valstybinės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-01-V-01
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-01-V-01-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto