Energijos vartojimo efektyvumo didinimas lopšelyje – darželyje „Pasaka“

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus lopšelis-darželis "Pasaka"
Projekto pradžia: 2008-02-01         Projekto pabaiga: 2009-12-15
Bendra projekto vertė:
211 370,86 €
Projektui skirtas finansavimas:
211 370,86 €
Projektui išmokėta lėšų:
211 370,47 €
Iš jo ES dalis:
179 665,23 €
Iš jo ES dalis:
179 664,89 €

Pagrindinis Vilniaus lopšelio – darželio „Pasaka“ įgyvendinamo projekto tikslas yra energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atnaujinant išorines pastato aitvaras, pastato energetikos sistemą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose yra prioritetinė Vilniaus miesto savivaldybės investavimo sritis, suteikianti galimybę sumažinti energijos vartojimą, iš esmės sumažinti patalpų eksploatavimo sąnaudas, užtikrinti Lietuvos higienos normose NH 75: 2002 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės" nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas. Projektas turėtų būti įgyvendintas, remiantis ES 2002/91 EB direktyvoje esančiais nurodymais dėl pastatų energetinių savybių, atnaujinant jų energetinius įrenginius. Energijos vartojimo efektyvumas darželyje bus didinamas remontuojant pastato atitvaras – apšiltinant išorines sienas, stogą, pastato apatinę perdangą (cokolį), keičiant langus, lauko duris, pakeičiant šviestuvus. Vilniaus lopšelio – darželio „Pasaka“ pastatas buvo pastatytas 1968 metais. Pastatų skaičius – 1. Pastatai, pastatyti iki įsigaliojus Respublikos statybos normoms ,,Pastatų atitvarų šiluminė technika“ RSN 143-92 (iki 1992 m.), kur projektiniai statomų pastatų šilumos nuostoliai buvo sumažinti vidutiniškai 40 procentų, palyginti su prieš tai galiojusiomis Tarybų Sąjungos normomis, turi būti renovuojami. Įgyvendinus projektą, Vilniaus lopšelyje – darželyje „Pasaka“ bus pakeista 533.35 m² langų, 33.6 m² lauko durų, atliktas 1535.31 m² stogo remontas, apšiltinta 1366.58 m² išorinių sienų, 81 m² apatinės perdangos, pakeista 244 šviestuvai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-05-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-05-V-01-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto