Mažeikių specialiosios mokyklos renovacija, siekiant efektyvinti šiluminės energijos sunaudojimą

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mažeikių "Jievaro" pagrindinė mokykla
Projekto pradžia: 2007-10-01         Projekto pabaiga: 2009-04-30
Bendra projekto vertė:
235 089,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
235 089,3 €
Projektui išmokėta lėšų:
235 089,05 €
Iš jo ES dalis:
199 825,9 €
Iš jo ES dalis:
199 825,69 €

Mažeikių specialiosios mokyklos pastatas pastatytas 1960 metais, susideda iš dviejų korpusų - 1 aukšto valgykla ir 4 aukštų mokomasis, be rūsio, išilginės laikančiosios sienos mūrinės, stogas šlaitinis, pastogės šaltos. Pastatas nuo naudojimo pradžios kapitališkai neremontuotas. Atliekant paprastuosius remontus iš dalies atnaujinti sanitariniai mazgai, įrengtos papildomos pertvaros, dalinai modernizuotas šilumos punktas, 2006-2007 metais pakeisti pastato langai. Mokykloje dirba 88 darbuotojai, mokosi ir gyvena 154 sutrikusio intelekto vaikai. Pastato išorinės atitvaros labai prastos būklės, ypač lauko sienos ir stogas. Šildymo sistema per 40 naudojimo metų visiškai nusidėvėjo. Šilumos energijos suvartojimas pastate kelis kartus viršija norminį, patalpos neprišildomos, mikroklimatas prastas ir neatitinka veikiančių higienos normų reikalavimų. Planuojami renovacijos darbai: fasado šiltinimas, šlaitinio stogo šiltinimas, šildymo sistemos modernizavimas. Nuosavomis lėšomis mokykla negali atlikti pastato renovacijos, nes jos veiklos finansavimas "mokinio krepšelio" principu nenumato investicijų į pastatus galimybės. Pastato energinio audito (2004 m.) duomenimis esamą šilumos energijos suvartojimą (122 kWh/m²) išorinių atitvarų šiltinimo ir energinių sistemų modernizavimo priemonių įdiegimu galima sumažinti iki 58 kWh/m², tuo kasmet sutaupant 276 MWh šilumos energijos. Projektas vykdomas fizinę ir protinę negalią turinčių bei beglobių vaikų, pedagogų ir aptarnaujančio personalo tikslinių grupių naudai. Projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-05-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-05-V-01-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.