Aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimo erdvė

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-09-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2011-01-01         Projekto pabaiga: 2012-09-28
Bendra projekto vertė:
140 238,25 €
Projektui skirtas finansavimas:
126 214,41 €
Projektui išmokėta lėšų:
126 214,41 €
Iš jo ES dalis:
126 214,41 €
Iš jo ES dalis:
126 214,41 €

Lietuvoje visuomenė iki šiol per mažai informuojama apie aplinkos problemas, faktorius įtakojančius aplinką bei jos išsaugojimą. Remiantis VGTU sukauptu žinių potencialu, analogo neturinčio informacinio portalo pagalba būtų kaupiama, sisteminama ir pateikiama medžiaga apie aplinkosaugą, oro taršą, klimato kaitą, aplinkosaugos problemų sprendimo pavyzdžiai, būtų atsakoma visuomenei rūpimais klausimais. Portalas turės ne tik tekstinę infomaciją, bet taip pat bus pateikiama iliustruota medžiaga, kuri vaizdžiai parodys kiek vienokie ar kitokie parametrai įtakoja oro kokybę, klimato kaitą bei šiltnamio efektą. Projekto įgyvendinimas prisidėtų prie aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politikos ir Orhuso Konvencijos. Lygegrečiai su portalu bus paleista spaudoje straipsnių serija oro taršos ir kimato kaitos tematika. Televizijoje bus rodomi nedideli siužetai (soacialinė reklama), bus adaptuoti ir radijui. Projektas skirtas visai Lietuvos visuomenei, tačiau labiausiai orientuotas į jaunimą, jo įgyvendinimas užtikrintų oro taršos bei klimato kaitos problemų sprendimo priartinimą prie kiekvieno visuomenės nario gyvenimo bei sudarytų sąlygas Lietuvai siekti darnaus vystymosi tikslų. Projektu siekieme skatinti visuomenę domėtis aplinkosauginėmis problemomis, jų sprendimo būdais, skatinti visuomenės savišvietą aplinkosaugos temomis. Projektas yra inovatyvus, kadangi projekte numatytos įgyvendinimo priemonės dar nebuvo vykdomos (e-simuliatorius, straipsnių DB). VGTU nuolatos vykdo aplinkosauginius mokslinius tyrimus, dalyvauja programose, tarptautiniuose projektuose, rengia mokslinius straipsnius ir ataskaitas susijusias su aplinkos apsauga bei šia informacija siekia pasidalinti su plačiąja visuomene, naudodama populiariojo mokslo stilių. Projekto turinys bus parengtas mokslinių tyrimų, mokslinės medžiagos pagrindu.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-09-K-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-09-K-01-039
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto