Adakavo pensionato gyvenamųjų pastatų šiluminis izoliavimas ir modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Adakavo socialinės globos namai
Projekto pradžia: 2008-01-01         Projekto pabaiga: 2009-04-30
Bendra projekto vertė:
241 216,11 €
Projektui skirtas finansavimas:
241 216,11 €
Projektui išmokėta lėšų:
239 514,16 €
Iš jo ES dalis:
205 033,7 €
Iš jo ES dalis:
203 587,03 €

Adakavo pensionato pastatai ir priestatas seni (pensionato pastatas (I gyvenamasis korpusas) pastatytas 1972 m., internato pastatas (II korpusas) – 1973 m., priestatas – 1983 m.), jų atitvaros susidėvėjusios, per nesandarius langus ir duris, kiaurą stogą, išorines sienas prarandama daug šilumos energijos, todėl patiriamos didelės energijos sąnaudos (2359 MWh per metus prie norminių parametrų). Nepaisant to, vidaus temperatūra šildymo sezono metu neatitinka norminių rodiklių, neužtikrinamos sanitarinės higieninės sąlygos pastatų ir priestato patalpose, todėl kiekvienais metais didėja darbuotojų ir globotinių sergamumas peršalimo ligomis (dabartiniu metu Adakavo pensionate gyvena 200 globotinių, dirba 91 darbuotojas). Siekiant sumažinti šilumos energijos sąnaudas I gyvenamajame korpuse pakeista dalis pastato langų, lauko durų, II korpuse ir jo priestate pakeisti langai, durys, atliktas sienų šiltinimas, sutapdinto stogo, papildomai jį apšiltinant, renovacija. Siekiant maksimaliai sumažinti šilumos energijos sąnaudas taip pat būtina I gyvenamajame korpuse pakeisti likusius langus (138,67 kv. m.), lauko duris (9,93 kv. m.), apšiltinti lauko sienas ir cokolį (1374 kv. m.), II korpuse atlikti šildymo sistemos renovaciją (1 kompl.), įrengti vėdinimo sistemą (1 kompl.). Pastariesiems darbams vykdyti Adakavo pensionatas skirti savo lėšų neturi galimybių, todėl atsiranda ES Fondų lėšų poreikis. Projekto tikslas - sumažinti šilumos energijos sąnaudas Adakavo pensionato pastatams ir priestatui šildyti. Projekto tikslinės grupės - Adakavo pensionato globotiniai ir darbuotojai. Įgyvendinus projektą, bus sutaupyta 0,70 GWh energijos, atitinkamai bus sudeginama mažiau kuro - taip bus sumažinta oro tarša, pagerinta ekologinė situacija, projekto tikslinėms grupėms bus sukurtos higienos normas atitinkančios gyvenimo ir darbo sąlygos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-05-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-05-V-01-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Tauragės raj.