Lietuvos mokslo tarybai pavestų funkcijų, įgyvendinant priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ vykdymas

Paramos priemonė
VP1-5.1-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto pradžia: 2009-09-04         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
1 838 836,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 838 836,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 838 235,13 €
Iš jo ES dalis:
1 838 836,62 €
Iš jo ES dalis:
1 838 235,13 €

Projektas skirtas efektyviam Lietuvos mokslo tarybai (toliau vadinama – LMT) Visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo sutartimi Nr. MES-62/14P-332/SSS-942-1 (toliau vadinama – Sutartis) priskirtų funkcijų vykdymui užtikrinti. Pagal Sutartį Lietuvos mokslo taryba yra atsakinga už 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (toliau vadinama – Visuotinės dotacijos priemonė) įgyvendinimą. Be techninės paramos LMT negalėtų tinkamai vykdyti Sutartyje jai priskirtų funkcijų, administruojant 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą. Projekto nauda ir būtinumas – įgyvendinant projektą bus užtikrinta LMT įgyvendinamos Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo kokybė ir veiksmingumas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama žmogiškųjų išteklių veiksmų programos įgyvendinimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas
Kvietimo numeris:VP1-5.1-FM-01-V-02
Projekto kodas:VP1-5.1-FM-01-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto