Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Projekto pradžia: 2009-12-01         Projekto pabaiga: 2015-08-21
Bendra projekto vertė:
5 930 401,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
5 930 401,33 €
Projektui išmokėta lėšų:
5 845 105,45 €
Iš jo ES dalis:
5 040 841,14 €
Iš jo ES dalis:
4 968 339,64 €

Nors valstybės tarnautojų (toliau VT) dalyvavimas ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, pasirengimas pirmininkauti ES 2013 metais bei darbinių ES kalbų mokėjimo stiprinimas yra įtraukti į 2007–2010 m. Valstybės tarnautojų mokymo strategijos, patvirtintos 2006 m. lapkričio 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1163, prioritetines sritis, o valstybės tarnautojai, susiję su dalyvavimu minėtuose procesuose, išskirti kaip prioritetinė valstybės tarnautojų grupė, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo bei įgyvendinimo 2007 ir 2008 metais ataskaitų duomenimis 2008 m. perpus sumažėjo valstybės tarnautojų tobulinusių kvalifikaciją mokymuose, susijusiuose su ES reikalais: atstovavimu ir pirmininkavimu. VT administracinių gebėjimų stokos ir kompetencijos ugdymo problema gali būti sprendžiama organizuojant kryptingus mokymus, orientuotus į VT atstovavimo Lietuvos interesams ES keliamus reikalavimus. Projekto „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“ tikslas – patobulinti valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES, kvalifikaciją ir kompetenciją nuo asmens specializacijos nepriklausančiose srityse. Projekto metu planuojama sustiprinti apie 1480 asmenų nacionalinių interesų atstovavimo Europos Sąjungoje ir pirmininkavimo ES Tarybai gebėjimus, organizuojant specialius mokymus bei stažuotes. Pagrindinės tikslinės grupės: 1. Aukšto rango valstybės tarnautojai ir politikai – TG1 (40 asmenų). 2. VT atstovaujantys Lietuvos interesams ES ir vykdysiantys su pirmininkavimu susijusias funkcijas iš sostinės – TG2 (1260 asmenų). 3. VT atstovaujantys Lietuvos interesams ES ir vykdysiantys su pirmininkavimu susijusias funkcijas iš Lietuvos nuolatinės atstovybės ES – TG3 (120 asmenų). 4. Užsienio reikalų ministerijos diplomatai, 2013 m. antrąjį pusmetį atstovausiantys Lietuvą kaip ES Tarybai pirmininkaujančią valstybę jų paskyrimo vietose –

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-02-V-01
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-02-V-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto