Mobiliųjų mokslinių - demonstracinių laboratorijų kūrimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Projekto pradžia: 2010-05-28         Projekto pabaiga: 2013-09-30
Bendra projekto vertė:
1 113 779,54 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 113 779,54 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 108 572,8 €
Iš jo ES dalis:
946 712,61 €
Iš jo ES dalis:
942 286,85 €

ES skatina valstybes nares suaktyvinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą jaunimo tarpe bei siekia iš esmės padidinti tyrėjo karjerą pasirenkančių jaunų žmonių skaičių. Siekiant didinti MTEP personalo skaičių, didelis dėmesys turėtų būti skiriamas jaunųjų tyrėjų (JT) ugdymui jau bendrojo lavinimo mokyklose. Tačiau šiuo metu šalyje nėra adaptuotų, atitinkančių JT ir JT vadovų poreikius, tiriamųjų darbų metodikų; mokyklos neturi reikalingos techninės bazės, būtinos reikalingiems tyrimams ar bandymams atlikti. Susidomėjęs viena ar kita mokslo sritimi mokinys yra priverstas pats ieškoti vietos, kur galėtų įgyvendinti savo idėjas, gauti pagalbą, pristatyti rezultatus, diskutuoti ir tęsti darbus. Atsižvelgiant į šiuos trūkumus, 2009 m. Lietuvoje pradėta kurti moderni neformaliojo gamtamokslinio – technologinio švietimo bei lavinimo sistema, kuri įgalins aprėpti visas šalies mokyklas, formuoti mokslinę pasaulėžiūrą, plėtoti kūrybines mokinių galias, atskleisti ir ugdyti talentus. Projekto metu bus sukurtos, sukomplektuotos ir įrengtos dvi mobilios mokslinės – demonstracinės laboratorijos transporto priemonių bazėje; įsigyjama laboratorinė įranga pagal 6 mokslo kryptis. Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas lankant mokyklas supažindinti mokinius su šiuolaikinėmis mokslinių tyrimų priemonėmis ir metodais. Mokiniai galės pasinaudoti modernia laboratorine įranga, reikalinga jų moksliniams darbams atlikti. Mokslas ir technologijos bus populiarinami efektyviausiu būdu – gyvai demonstruojant ir leidžiant patiems mokiniams eksperimentuoti su šiuolaikine moksline įranga. JT paieškos bei ugdymo procesas bus žymiai efektyvesnis. Projekto tikslinės grupės yra visos šalies moksleiviai (jaunieji tyrėjai) ir mokytojai (jaunųjų tyrėjų vadovai).

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-05-V-01
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-05-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto