Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų (Semeliškių vidurinės mokyklos,Vievio vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“) pastatų atnaujinimas, pagerinant energetikos charakteristikas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Elektrėnų savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-11-06         Projekto pabaiga: 2011-06-30
Bendra projekto vertė:
117 340,13 €
Projektui skirtas finansavimas:
117 340,13 €
Projektui išmokėta lėšų:
105 660,39 €
Iš jo ES dalis:
99 739,11 €
Iš jo ES dalis:
89 811,33 €

Projekto tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimas Elektrėnų savivaldybės švietimo ir socialinės globos įstaigose (Semeliškių vidurinėje mokykloje, Vievio vaikų lopšelyje - darželyje „Eglutė“), įdiegiant energiją taupančias priemones. Uždavinys - mažinti Semeliškių vidurinės mokyklos, Vievio vaikų lopšelio - darželio „Eglutė“ pastatų suvartojamos energijos sąnaudas, didinant energijos vartojimo efektyvumą bei pagerinti patalpų sanitarines – higienines sąlygas, taupyti lėšas. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus. Investuoti ES fondų lėšas į šį projektą verta, nes be ES fondų finansavimo nepakaks lėšų rekonstrukcijai, kurios dėka sumažės pastatų suvartojamos energijos sąnaudos. Numatyti tokie kiekybiniai rodikliai: produkto rodiklis - atnaujinti 2 viešosios paskirties pastatai; rezultato rodiklis - sutaupyta 0,13 GWh energijos. Įgyvendinus projekto uždavinius, pagerės įstaigas lankančių vaikų, pedagogų ugdymo ir darbo sąlygos. Projektas yra svarbus regionui, kadangi padidins energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą regione. Įvykdžius projektą užtikrinami trys lygiaverčiai komponentai – aplinkos apsauga, ekonominis vystymasis ir socialinis vystymasis. Įgyvendinus projektą, pagerės tikslinių grupių sportavimo, laisvalaikio praleidimo ir darbo sąlygos, sumažės šilumos energijos sąnaudos bei išlaidos, bus rekonstruotos priemonės, kurios yra ne tik šilumą taupančios, bet ir esamų pastatų atitvarų konstrukcijų būklės atstatymo bei gerinimo priemonės. Poveikis: - padidės energijos išteklių panaudojimo efektyvumas; - pagerės sportavimo, laisvalaikio praleidimo ir darbo sąlygos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-01-044
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Elektrėnų