Mokslo ir studijų infrastruktūros bei MTEP stiprinimas darniosios chemijos srityje

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Thu Feb 25 00:00:00 GMT 2010         Projekto pabaiga: Sat Nov 30 00:00:00 GMT 2013
Bendra projekto vertė:
3 707 136,24 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 707 136,24 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 705 188,39 €
Iš jo ES dalis:
3 151 065,8 €
Iš jo ES dalis:
3 149 410,16 €

Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta ir išplėtota chemijos mokslo infrastruktūra: įsigyta MTEP veikloms naudojama įranga (KTU, VU, FTMC, VDU), renovuotos Silikatų, Fizikinės chemijos, Neorganinės chemijos, Maisto technologijų, Chromatografijos laboratorijos KTU Cheminės technologijos fakultete (Radvilėnų pl.19, Kaunas). Iš viso bus atnaujintos ir (arba) įranga aprūpintos 5 mokomosios ir 7 laboratorijos. Atnaujinta infrastruktūra bus skirta darniosios chemijos, chemijos inžinerijos ir kt. mokslo darbams vykdyti, laboratoriniams darbams atlikti. Tikslinės projekto grupės – mokslininkai ir tyrėjai, doktorantai, dirbantys chemijos mokslo srityje; netiesioginė tikslinė grupė – dėstytojai, įvairių pakopų studentai, kurie vykdo su chemijos mokslu susijusius laboratorinius darbus. Projektas prisideda įgyvendinant Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos tikslus ir uždavinius. Projekto įgyvendinimo veiklos yra skirtos Darniosios chemijos nacionalinei kompleksinei programai įgyvendinti. Projekto poveikis pirmiausia pasireikš geresnėmis chemijos mokslo ir studijų sąlygomis, aktyvesne MTEP veikla prioritetinėse chemijos mokslo srityse, glaudesniu mokslininkų bendradarbiavimu, moksliniais pasiekimais, kurie galės būti pritaikomi pramonėje kuriant naujus, aukštos pridėtinės vertės produktus, technologijas. Atnaujinta ir išplėtota chemijos mokslo infrastruktūra bei glaudesnis bendradarbiavimas pagerins mokslininkų darbo sąlygas, įtakos užsienyje dirbančių Lietuvos mokslininkų sugrįžimą į Lietuvą, padidins užsienio šalių mokslininkų, dirbančių Lietuvoje, skaičių. Padidėjęs mokslo potencialas bei kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla padidins Lietuvos konkurencines pozicijas pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas, prisidės prie augančio aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų verslo, chemijos pramonės sukuriamos pridėtinės vertės didėjimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto