Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje

Paramos priemonė
VP1-2.3-ŠMM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
Projekto pradžia: 2009-01-09         Projekto pabaiga: 2011-09-30
Bendra projekto vertė:
520 245,89 €
Projektui skirtas finansavimas:
520 245,89 €
Projektui išmokėta lėšų:
429 633,54 €
Iš jo ES dalis:
442 209 €
Iš jo ES dalis:
365 188,52 €

Alternatyvaus ugdymo institucijose ugdomi mokiniai, turintys mokymosi motyvacijos, socialinės adaptacijos sunkumų, linkę iškristi iš nuosekliojo mokymosi sistemos ar dėl socialinių-ekonominių priežasčių nelankantys bendrojo lavinimo mokyklų. Lietuvoje trūksta tokių institucijų, kinta veikiančių jaunimo mokyklų problematika, reikalaujanti koreguoti jų viziją, keisti neigiamą visuomenės požiūrį į jaunimo mokyklas, jų mokinius. Jaunimo mokyklose ryškėja mokymosi proceso trūkumai, žemas mokinių pasiekimų lygis, nepakankama pedagogų kompetencija dirbti su specialiųjų poreikių vaikais. Mokyklų vadovams stinga pedagoginių, psichologinių žinių, gebėjimų inicijuoti veiklas, tyrimus, kurie leistų giliau pažinti individualias mokinių savybes. Neįvertinus jaunimo mokyklų poreikio ir mokymo proceso jose gerinimo, išlieka grėsmė, jog mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos ir turinčių emocinių elgesio problemų, išsilavinimas bei integravimas į visuomenę nebus užtikrintas. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas kuo didesniam mokinių skaičiui įgyti pagrindinį išsilavinimą ir siekti, kad jie tęstų mokymąsi įgydami vidurinį išsilavinimą, darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją. Tam projekto metu bus rengiami/kuriami produktai, padėsiantys jaunimo mokyklų administracijos darbuotojams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams įgyti/tobulinti kompetencijas, įgūdžius, reikalingus ugdomajam darbui alternatyvaus ugdymo įstaigose, patobulinti turimas ir/ar įgyti naujų žinių, gebėjimų darbui su įvairių mokymosi sutrikimų turinčiais mokiniais. Projekto lėšomis išversta/nupirkta edukacine literatūra galės naudotis aukštųjų mokyklų dėstytojai, rengdami pedagogus darbui su mokymosi sutrikimų turinčiais vaikais, taip pat jaunimo mokyklų darbuotojai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje
Kvietimo numeris:VP1-2.3-ŠMM-02-V-01
Projekto kodas:VP1-2.3-ŠMM-02-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto