Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-19-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Nacionalinis egzaminų centras
Projekto pradžia: 2009-04-01         Projekto pabaiga: 2011-12-30
Bendra projekto vertė:
758 804,45 €
Projektui skirtas finansavimas:
758 804,45 €
Projektui išmokėta lėšų:
741 235,46 €
Iš jo ES dalis:
644 983,78 €
Iš jo ES dalis:
630 050,14 €

Pagrindinis projekto tikslas - pastovus ir kryptingas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas, siekiant vertinimo kokybės ir egzaminų sistemos skaidrumo. Didžiausias trūkumas - kandidatai negali matyti savo brandos egzamino darbo ir pasitaiko BE užduočių tiražavimo broko. Projekte būtų atnaujinta pasenusi, įsigyta 1997 m. NEC techninė logistinė bazė, kuri aptarnauja visos Lietuvos mokyklų, ypač abiturientus ir dešimtų klasių, mokinius. Valstybės paslapčių įstatymo pataisa, visuomenės ir tėvų keliami, ŠMM formuluojami veiklų skaidrumo, užduočių įslaptinimo ir darbų viešinimo uždaviniai įpareigoja NEC, kurio veikla koncentruojama į sesijas - jų trukmė 7 savaitės, operatyviai vykdyti turimos techninės logistinės bazės atnaujinimą. Projekto metu įsigyta moderni įranga pagerintų rengiamų užduočių kokybę, jų slaptumą, abiturientai pamatytų savo darbą, sutrumpėtų vertinimo procesas. Projektas atitinka valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos antrąjį kryptį: infrastruktūros tobulinimas. Įgyvendinant projektą, bus patobulinta švietimo sistemos infrastruktūra, plečiamos švietimo paslaugos bei plėtojamos švietimo sistemos jungtys tarp bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo. Projekto įgyvendinimas atitinka 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ 2 uždavinį „Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje“.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-19-V-01
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-19-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto