Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo rodiklių skaičiavimo metodologijų rengimas

Paramos priemonė
VP1-5.2-FM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Projekto pradžia: 2009-02-01         Projekto pabaiga: 2010-03-31
Bendra projekto vertė:
43 443 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 443 €
Projektui išmokėta lėšų:
43 284,87 €
Iš jo ES dalis:
43 443 €
Iš jo ES dalis:
41 988,43 €

Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu koordinuoja Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ (toliau-ŽIPVP 4 prioritetas) įgyvendinimą. Kadangi VRM taip pat atsakinga už veiksmų programų stebėseną, reikalinga parengti ŽIPVP 4 prioriteto 1,2 ir 3 uždavinių įgyvendinimo rodiklių skaičiavimo metodologijas. Paslaugos teikėjas, parengęs vertinimo ataskaitą, turės surengti vertinimo rezultatų pristatymą bei jų aptarimą, dalyvaujant suinteresuotoms pusėms. Metodologijos bus rengiamos šiems rodikliams: 1) „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos)“; 2) „Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (proc.)“ ; 3) „Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalis (proc.)“. Taip pat bus nustatytos šių rodiklių pradinės vertės. Vadovaudamasi parengtomis skaičiavimo metodikomis VRM bus pajėgi savarankiškai kiekvienais metais surinkti rodiklių pasiekimo informaciją, atlikti tyrimus, nustatyti rodiklių dydžius ir įvertinti atitinkamų rodiklių pokyčius, stebėti ŽIPVP 4 prioriteto 1,2 ir 3 uždavinių įgyvendinimo pažangą ir pasiekimus, teikti reikalingą informaciją apie rodiklius Stebėsenos komitetui.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama žmogiškųjų išteklių veiksmų programos įgyvendinimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::ES struktūrinės paramos vertinimas
Kvietimo numeris:VP1-5.2-FM-02-V-01
Projekto kodas:VP1-5.2-FM-02-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto