„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-06-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Ugdymo plėtotės centras
Projekto pradžia: 2009-02-02         Projekto pabaiga: 2012-03-27
Bendra projekto vertė:
2 606 076,23 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 606 076,23 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 554 207,42 €
Iš jo ES dalis:
2 215 164,79 €
Iš jo ES dalis:
2 171 076,34 €

Projektas įgyvendina Programos „MTP plius“ 2 tikslo „Atnaujinti ir su naujomis kompetencijomis, kurios atitiktų darbo rinkos žinių visuomenėje poreikius, susieti švietimo turinį“ uždavinį „Rengti ugdymo turinio konsultantus, formuoti konsultantų partnerystės tinklą, sukurti metodinę medžiagą atnaujintoms Bendrosioms programoms įgyvendinti, tuo užtikrinant efektyvų ugdymo turinio naujovių diegimą mokyklose“. OECD PISA, Nacionalinių mokinių pasiekimų ir kiti tyrimai rodo, kad Lietuvos mokinių komunikavimo gimtąja kalba, gamtamokslė ir mokymosi mokytis kompetencijos yra nepakankamos, mokytojams trūksta profesinio pasirengimo ugdyti kompetencijas, trūksta tinkamų vadovėlių ir mokymo(si) medžiagos. Projektas skirtas sudaryti prielaidas esminių kompetencijų, būtinų mokymuisi visą gyvenimą, ugdymui Lietuvos mokyklose. Be Europos Sąjungos Socialinio fondo paramos šį tikslą per pakankamai trumpą laiką įgyvendinti neįmanoma. Projekte bus parengta kompetencijų ugdymo metodika ir metodinė medžiaga mokytojams, rekomendacijos vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos autoriams, integruoto gamtos mokslų kurso 7-8 klasėms vadovėlių komplektų koncepcija ir rengimo metodika, elektroninės mokymo(si) priemonės, mokymosi mokytis kompetencijos matavimo instrumentas ir jo taikymo rekomendacijos, konsultantai. Mokinių komunikavimo gimtąja kalba, gamtamokslės ir mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas sudarys prielaidas nuosekliai vystyti mokinių esmines kompetencijas tolesniuose ugdymo etapuose bei padidinti švietimo prieinamumą kiekvienam. Sukurtus inovatyvius produktus naudos mokiniai, mokytojai, mokyklų administracija, švietimo specialistai, konsultantai, vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių autoriai. Projekto rezultatai padės pagerinti vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių kokybę. Netiesioginiai naudos gavėjai - mokinių tėvai ir kiti socialiniai partneriai. Projekte bus pasinaudota pažangia kitų šalių patirtimi, įsiliejama į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-06-V-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-06-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto