Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas
Projekto pradžia: Thu Nov 25 00:00:00 GMT 2010         Projekto pabaiga: Sun Nov 25 00:00:00 GMT 2012
Bendra projekto vertė:
275 911,43 €
Projektui skirtas finansavimas:
262 009,67 €
Projektui išmokėta lėšų:
261 896,5 €
Iš jo ES dalis:
234 524,72 €
Iš jo ES dalis:
234 423,41 €

Daugumoje Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų taikomas tradicinis mokymosi metodas, kai mokytojas ir besimokantys tuo pačiu metu yra toje pačioje vietoje. Tradiciniai mokymai pagrįsti realia mokytojo ir moksleivio sąveika (bendravimu ir bendradarbiavimu), nesuteikiantys galimybės mokiniui pasirinktoje vietoje, pagal pasirinktą metodiką, patogiu laiku pačiam pasirinkti norimą mokymosi temą. Tradicinis mokymas yra apribotas vietos ir laiko, nesukuriantis individualizuotos ir motyvuojančios mokymosi aplinkos, neskatinantis besimokančiojo savarankiškumo bei atsakomybės. Teikiamu projektu VŠĮ "Baltijos edukacinių technologijų institutas" siekia nacionaliniu mąstu bendrojo lavinimo mokyklose, esančiose Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskrityse, atnaujinti tradicinį ugdymo turinį, orientuojant jį į mišrų mokymo(si) modelį, ugdant mokinių kompetencijas ir siekiant programų lankstumo, įvairiapusiškumo, pasirinkimo galimybių didinimo ir inovacijų skatinimo. Esminė mišraus nuotolinio mokymo(si) modelio idėja, kad nuotolinis mokymas traktuojamas ne kaip organizacinė forma, o kaip mokymo metodas, integruotas į tradicines organizacines formas. Iš anksto parengtu mišriu nuotolinio mokymo(si) modeliu skatinsime mokyklų bendruomenių ir kitų suinteresuotų grupių bedradarbiavimo modelių ir inovatyvių švietimo metodų diegimą bendrojo lavinimo įstaigose.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-05-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-072
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto