„e-Seimas“ – elektroninės demokratijos priemonių plėtojimas Lietuvos Respublikos Seime

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Projekto pradžia: 2010-09-01         Projekto pabaiga: 2015-06-23
Bendra projekto vertė:
4 128 474,8 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 128 474,8 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 123 418,46 €
Iš jo ES dalis:
3 509 203,58 €
Iš jo ES dalis:
3 504 905,69 €

Įgyvendinamu projektu siekiama skatinti visuomenės ir Seimo sąveikavimą, plėtojant elektroninės demokratijos priemones Seime, t. y. sudarant galimybes įstatymų numatyta tvarka teikti kreipimusis Seimui elektroniniu būdu; didinant visuomenės informavimo lygį apie Seimo padalinių vykdomą veiklą, sudarant galimybes dalyvauti teisėkūros procesuose. Įgyvendinamas projektas taip pat siejamas su galimybių sudarymu savarankiškai stebėti kreipimosi nagrinėjimo procesą ir jo būseną; duomenų paieškos ir pateikimo galimybių didinimu, paieškoje pradėjus naudoti lietuviško teksto indeksavimo ir mišrų lematizavimo–kamieninį-sinoniminį-ontologinį metodą; Seimo kanceliarijos teikiamų paslaugų perkėlimu į el. erdvę; Seimo veiklos transliavimo per internetą ir skaitmeninio archyvo sistemos modernizavimu, sudarant geresnes sąlygas suinteresuotiems asmenims gauti jiems reikalingą, tarpusavyje susietą, garso, vaizdo ir tekstinę informaciją; visiems neatlygintinai prieinamu ir visą parą (24x7) internete pasiekiamu teisės aktų ir jų oficialių suvestinių redakcijų elektroniniu skelbimu teisės aktų registre (toliau – TAR), ir su tuo paskelbimu siejamu teisės aktų įsigaliojimu . Įgyvendinus projektą bus sukurtos 4 ir modernizuota 1 el. paslauga. Projekto tikslinės grupės: Lietuvos Respublikos ir kitų šalių piliečiai, politinės partijos, Seimo, Vyriausybės atstovai, ministerijų, savivaldybių ir kitų viešų ir privačių institucijų atstovai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninė demokratija
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-02-V-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-02-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto