"Lūšių ir didžiųjų apuokų veisimas nelaisvėje"

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Projekto pradžia: 2011-01-26         Projekto pabaiga: 2014-04-30
Bendra projekto vertė:
1 152 948,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 152 948,33 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 152 948,32 €
Iš jo ES dalis:
980 006,08 €
Iš jo ES dalis:
980 006,07 €

Siekiant pagerinti Lietuvos saugomų, Europos bendrijos svarbos ir pagal tarptautines konvencijas saugomų rūšių būklę Lietuvoje, Aplinkos ministras 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. D1-509 „Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 107-4391) patvirtino programą, pagal kurią aplinkos ministerija, vykdo „Retų rūšių apsaugos bei invazinių rūšių gausumo reguliavimo veiksmų planų parengimas“ projektą. Šio projekto metu buvo parengtos "Lūšių ir didžiųjų apuokų veisimo programos", kurių tęstinumą užtikrintų nuoseklus minėtų programų įgyvendinimas. Projekto „Lūšių ir didžiųjų apuokų veisimas nelaisvėje“ metu planuojama sustiprinti ir pagausinti šių rūšių populiaciją į laisvę išleidžiant išveistų bei natūralioms sąlygoms adaptuotų 14 lūšių (Lynx lynx) ir 20 didžiųjų apuokų (Bubo bubo) individų. Lietuvos Respublikos saugomų, gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše lūšis priskirta I (E) kategorijai taip pat įrašyta į Buveinių direktyvos II ir IV priedus. Manoma jog Lietuvos populiaciją sudaro nuo 30 iki 40 individų. Didysis apuokas Lietuvos Respublikos saugomų, gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše priskirtas I (E) kategorijai, įrašytas į Paukščių direktyvos I priedą, saugomas Berno konvencijos. Šalies populiacija vertinama 10 – 20 porų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-02-V-01-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.