Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas (II etapas)

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto pradžia: 2011-04-30         Projekto pabaiga: 2014-11-01
Bendra projekto vertė:
1 637 896,78 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 637 896,78 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 636 928,99 €
Iš jo ES dalis:
1 392 212,26 €
Iš jo ES dalis:
1 391 389,63 €

Veikla saugomose teritorijose (toliau - ST) reglamentuojama teisės aktais ir planavimo dokumentais. Be ST ribų planų negalima įsteigti ST, Europos svarbos paukščių ir buveinių apsaugai svarbių teritorijų. Ribų planai rengiami ir tada, kai reikia koreguoti, optimizuoti ST ar jos funkcinio prioriteto zonų ribas. Tvarkymo planas - būtinas, norint tinkamai sureguliuoti veiklą, sudaryti prielaidas efektyviai saugoti ir tvarkyti ST. Rengiant gamtotvarkos planus, įvertinama ir apibūdinama šių teritorijų ekologinė būklė, saugomos nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšys, kartografuojamos jų buveinės, nustatomi teritorijų tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos priemonės, kt. Draustinių ribų bei tvarkymo planai reikalingi siekiant užtikrinti teisės aktais nustatytą apsaugos ir naudojimo režimą bei įgyvendinti konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones. Draustinių tvarkymo techniniai projektai pateikia techninius tvarkymo planuose nurodytų apsaugos ir tvarkymo priemonių sprendimus. Saugomų teritorijų planavimo dokumentų parengimo būtinumas numatytas Lietuvos aplinkos apsaugos strategijoje ir Veiksmų programos tikslų įgyvendinime bei kituose strateginio planavimo dokumentuose, nacionaliniuose teisės aktuose. Be to, planavimo dokumentų parengimas aktualus vykdant Lietuvos įsipareigojimus dėl Europos Sąjungos Tarybos direktyvų (dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEB) ir dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos (92/43/EEB)) reikalavimų įgyvendinimą. Planavimas yra prielaida racionaliam gamtos išteklių naudojimui ir jų gausinimui, gamtos ir kultūros paveldo vertybių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai užtikrinti. Saugomų teritorijų tinklo plėtros kryptys ir konkretūs veiksmai yra numatyti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-02-V-01-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto