„VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje
Projekto pradžia: 2010-10-01         Projekto pabaiga: 2013-03-31
Bendra projekto vertė:
1 448 100,09 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 448 100,09 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 448 050,89 €
Iš jo ES dalis:
1 448 100,09 €
Iš jo ES dalis:
1 448 050,89 €

Projekto tikslas – sukurti būtinas sąlygas plėtoti įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) Lietuvoje ir skatinti įmones savo veikloje taikyti jos principus, siekiant konkurencingumo, saugios ir ekologiškai švarios aplinkos, socialinės sanglaudos, skaidrios ir etiškos verslo praktikos. Projektu įgyvendinamos ĮSA plėtrą skatinančios priemonės pagal 2010 m. sausio 12 d. Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009-2013 metų programos įgyvendinimo 2009-2011 m. priemonių planą (NĮSA planas). Tyrimai rodo, kad ĮSA plėtrą Lietuvoje stabdo tokios sisteminės ir sunkiai įveikiamos kliūtys, kaip gyventojų pilietinio aktyvumo stoka, nepakankamai stiprios profesąjungos ir NVO. ĮSA suvokiama fragmentiškai, nėra ganėtinai integruota į įmonių strategijas (Nacionalinė ĮSA plėtros programa, 17 p.). Projekte numatytos kompleksinės veiklos, orientuotos į: a) įmonių ir susijusių grupių (profesinių sąjungų, NVO, mokslininkų) gebėjimų išmanyti ir diegti ĮSA principus didinimą; b) atsakingo vartojimo skatinimą; c) valstybės institucijų ir visuomenės geresnio ĮSA esmės ir vertės suvokimo skatinimą; d) švietimo ir tyrimų apie ĮSA skatinimą. Projekto įgyvendinimas padės įmonėms savo veikloje taikyti socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės principus, efektyviau ir savalaikiai spręsti ekonominės krizės metu iškilusius socialinius iššūkius, prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų, didinti įmonių patrauklumą darbuotojams, jų pasitenkinimą savo darbu ir aplinka, socialinį saugumą, lojalumą įmonei, sumažinti konfliktų skaičių darbo vietoje, padidinti įdarbintų socialinės rizikos asmenų skaičių, užtikrinti kaštų taupymą atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus ir didinti verslo veiklos skaidrumą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Įmonių socialinė atsakomybė
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-03-V-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-03-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto