Chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas bei mobilumo skatinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Wed Sep 01 00:00:00 GMT 2010         Projekto pabaiga: Thu Feb 26 00:00:00 GMT 2015
Bendra projekto vertė:
808 450,54 €
Projektui skirtas finansavimas:
808 450,54 €
Projektui išmokėta lėšų:
808 450,53 €
Iš jo ES dalis:
687 182,96 €
Iš jo ES dalis:
687 182,95 €

Paskutiniaisiais metais pagrindinėse pasaulio pramoninėse šalyse buvo padaryta išvada, kad tolesnė chemijos pramonės ir su ja susijusių ūkio šakų plėtra yra įmanoma tik taikant darniosios chemijos principus. Lietuvos chemijos pramonės sektorius pademonstravo savo gyvybingumą ir esant labai sudėtingoms ekonominėms sąlygoms, pagal apyvartą išliko pagrindine pramonės šaka, o tokiose srityse kaip trąšų, plastikų ir naftos produktų gamyba turi ženklią tarptautinių rinkų dalį. Svarbų vaidmenį, užtikrinant sėkmingą chemijos pramonės funkcionavimą atliko ir tebeatlieka Lietuvos mokslo ir studijų institucijos: KTU, VU bei VDU, ruošiantys aukštos kvalifikacijos specialistus ir sprendžiantys aktualias chemijos pramonei problemas. Šiame projekte bus siekiama padidinti Lietuvos mokslinį ir technologinį potencialą chemijos, cheminės technologijos ir gimininguose sektoriuose, tuo būdu užtikrinant Lietuvos ūkio darniąją plėtrą, konkurencingumą tarptautinėse rinkose bei BVP augimą. Projekte numatoma iš esmės atnaujinti aukštos kvalifikacijos chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimo studijų programas ir praktinis jų įgyvendinimas, sukurti sąlygas studijų personalo ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimui, kompetencijų ugdymui bei mobilumui ir vystyti pasauliniu mastu aktualias mokslinių tyrimų kryptis, galinčias generuoti naujas žinias, reikalingas inovatyvių produktų ar technologijų atsiradimui.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto