Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: 2010-09-01         Projekto pabaiga: 2015-05-26
Bendra projekto vertė:
868 860,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
868 860,06 €
Projektui išmokėta lėšų:
864 848,55 €
Iš jo ES dalis:
738 531,04 €
Iš jo ES dalis:
735 121,26 €

Turi būti parengtos ir įgyvendintos priemonės Lietuvos verslo plėtrai paskatinti ir šalies ekonomikos augimui ir šalies pramonės konkurencingumui užtikrinti, tiesioginėms vidaus ir užsienio investicijoms pritraukti, šalies įmonių produktyvumui, jų sukuriamai pridėtinei vertei ir tarptautiniam konkurencingumui didinti. Tos priemonės turi būti sukoncentruotos tose kryptyse, kuriose Lietuva jau turi mokslinį ir gamybinį potencialą, kur moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) skiriamos lėšos galėtų duoti didžiausią naudą šalies ekonomikos ir socialinės aplinkos plėtotei. Projekte numatoma atnaujinti penkių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (KTU, VGTU, VPU, ŠU, KU) aukštos kvalifikacijos specialistų, susijusių su mechatronika, rengimo studijų programas ir modulius. Mechatronikos tyrimai ir mechatroninių sistemų panaudojimu grįstų technologijų ir inžinerinių sistemų bei produktų kūrimas labai svarbūs tokių paslaugų sektorių kaip telekomunikacijos, kompiuteriai ir su jais susijusi veikla, techninė kontrolė ir analizė, plėtrai. Labai daug mechatroninių sistemų naudoja ir vidutinių bei žemųjų technologijų pramonės šakų įmonės, kurios šiuo metu formuoja didelę BVP dalį. Projekto pridėtinė vertė: Su mecahtronika susijusių studijų programų plėtra ir dėstytojų kompetencijos gerinimas, studentų - būsimųjų specialistų Lietuvos ūkio poreikiams rengimas. Projekto rezultatai tiesiogiai įtakos studijų sistemos efektyvumą, studijų ir verslo suartėjimą, betarpiškai studentams dalyvaujant papildomose praktikose.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto