Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos diegimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: 2010-11-30         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
2 044 376,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 737 720,11 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 723 125,72 €
Iš jo ES dalis:
1 737 720,11 €
Iš jo ES dalis:
1 723 125,72 €

Projekto tikslas - įdiegti Lietuvos virtualaus universiteto 2007-2012 m. programos, patvirtintos LR švietimo ir mokslo ministro 2007-04-27 d. įsakymu Nr. ISAK-791 (Žin. 2007, Nr. 51-1997) ir Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2016 metų programos, patvirtintos LR švietimo ir mokslo ministro 2012-12-12 d. įsakymu Nr. V-1738 Lietuvos mokslo ir studijų planavimo, valdymo ir savitarnos infrastruktūros plėtros uždavinio produktus, skirtus aukštųjų mokyklų valdymui. Projekte numatyta įgyvendinti konkrečias nustatyto uždavinio įgyvendinimo priemones: vykdyti Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos /Institucinės mokslo ir studijų informacinės sistemos (toliau – LieMSIS/IMSIS) kūrimą ir perkelti ją į institucijas, konkrečiai – įvykdyti Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos, Žmogiškųjų išteklių valdymo ir darbo užmokesčio bei laiko apskaitos (toliau - Finansų valdymo) ir Studijų administravimo posistemių programinės įrangos diegimą. Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos bei Žmogiškųjų išteklių valdymo ir darbo užmokesčio bei laiko apskaitos posistemiai bus įdiegti 10 institucijų, o Studijų administravimo modulis 6 institucijose. Įvykdytas diegimas tiesiogiai pagerins aukštųjų mokyklų vidaus valdymą. Bus suorganizuoti sistemos naudotojų - aukštųjų mokyklų padalinių administracijos darbuotojų - mokymai. Šie darbuotojų mokymai prisidės prie pagrindinio prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" tikslo - "Padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei“ įgyvendinimo. Taigi planuojama, jog pasibaigus projektui, mokslo ir studijų institucijose bus įdiegti LieMSIS/IMSIS Finansų valdymo ir Studijų administravimo posistemiai bei bus apmokyti sistemos naudotojai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-04-V-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-04-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto