UAB "Baltic Solar Solutions" pasirengimas FE elementų gamybos procese naudojamų žaliavų tyrimams

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Soli Tek R&D"
Projekto pradžia: 2011-06-01         Projekto pabaiga: 2013-10-01
Bendra projekto vertė:
41 561,05 €
Projektui skirtas finansavimas:
30 202,44 €
Projektui išmokėta lėšų:
28 221,94 €
Iš jo ES dalis:
30 202,44 €
Iš jo ES dalis:
28 221,94 €

UAB „Baltic Solar Solutions“ veiklą vysto fotoelektros plokštelių kūrimo mokslinių tyrimų, naujų gaminių kūrimo bei apdirbimo srityse. Projektas yra skirtas parengti techninę galimybių studiją (TGS), kuri padėtų ištirti mokslinių tyrimų laboratorijose FE elementų kūrimui ir gamybai naudojamas žaliavas, įvertinti planuojamų vykdyti MT veiklų investicijų technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą bei sudarytų sąlygas fotoelektros plokštelių taikomiesiems gamybos procese naudojamų žaliavų tyrimams. Projekto poreikį nulėmė nauja įmonės veikla bei būtinybė kurti didesnio efektyvumo fotoelektros plokšteles. Projekto metu bus atliktas rinkos tyrimas, techninių galimybių analizė ir parinktas bei aprašytas būsimų taikomųjų veiklų įgyvendinimo būdas ir priemonės. Šiuo metu vien tik įmonės lėšomis, norint vykdyti MT veiklas ir jų rezultatų dėka kurti naujus produktus, nėra galimybių. Projekte numatytų veiklų atlikimas be ES paramos nesukurtų tokios ekonominės naudos ir pridėtinės vertės, kaip gavus ES paramą. Pridėtinė projekto vertė: įgyvendintas projektas, vykdomos MT veiklos ir augantis konkurencingumas užtikrintų greitą investicijų į projektą ir inovatyvių produktų kūrimą atsipirkimo laiką, sudarytų sąlygas kurti naujus produktus - efektyvesnes plokšteles, duotų ekonominį efektą (išaugsianti apyvarta, darbo našumas). Teigiamą projekto naudą pajustų įmonės partneriai, tiekėjai, klientai, kadangi įgyvendintas projektas prisidėtų prie aukštųjų technologijų produktų eksporto ir žinomumo naujose užsienio rinkose augimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Idėja LT
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-01-K-02-299
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto