Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Projekto pradžia: 2010-07-16         Projekto pabaiga: 2015-11-13
Bendra projekto vertė:
11 133 995,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
9 463 895,79 €
Projektui išmokėta lėšų:
9 460 773,72 €
Iš jo ES dalis:
9 463 895,79 €
Iš jo ES dalis:
9 460 773,72 €

Esama Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema neleidžia komunalinių atliekų sutvarkyti pagal naujai įsigaliojusius ES direktyvas ir Lietuvos atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. Siekant Panevėžio regione įvykdyti šių teisės aktų keliamus atliekų tvarkymo uždavinius, būtina keisti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą Panevėžio regione bus įvestas atskiras bioskaidžių atliekų kompostavimas jų susidarymo vietoje kaimiškose Panevėžio regiono vietovėse. Likusioms bendrai surenkamoms komunalinėms atliekoms sutvakyti Dvarininkų kaime esančio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje bus pastatyti komunalinių atliekų rūšiavimo ir rūšiavimo metu atskirtų biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo įrenginiai. Šių įrenginių ir atskiro bioskaidžių atliekų surinkimo pagalba 2013 metais bus sutvarkoma 67 proc. mišrių komunalinių atliekų (2020 metais - 63 proc.) ir atitinkamai 2013 metais bus sutvarkoma 78 proc. bioskaidžių atliekų (2020 metais - 73 proc.), likusi nesutvarkyta atliekų dalis ir toliau bus šalinama sąvartyne. Projekto naudos gavėjai - visi Panevėžio regiono gyventojai. Projekto nebūtų galima įgyvendinti be paramos lėšų, o neįgyvendinus projekto ir pritaikius planuojamą sąvartyno mokestį už šalinamas nesutvarkytas atliekas, bei įvertinus papildomus naujų sąvartyno sekcijų statybos kaštus dėl greitesnio sąvartyno užsipildymo ir kitus aspektus, regione turėtų būti ženkliai didinama rinkliava.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numeris:VP3-3.2-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.2-AM-01-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio raj.