Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
Projekto pradžia: 2010-06-02         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
13 936 533,75 €
Projektui skirtas finansavimas:
11 846 053,69 €
Projektui išmokėta lėšų:
11 841 551,22 €
Iš jo ES dalis:
11 846 053,69 €
Iš jo ES dalis:
11 841 551,22 €

Vadovaujantis ES direktyvomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių mišrių komunalinių atliekų (KA) ir biologiškai skaidžių atliekų (BSA) tvarkymą, reikalavimais, regioninėms atliekų tvarkymo sistemoms 2010-2020 m. laikotarpiui nustatyti konkretūs uždaviniai, kurie buvo perkelti ir į vietos lygmens teisės aktus, strateginius ir planavimo dokumentus. Svarbiausi: iki 2013 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 % visų KA; dar iki šių metų galo būtina sumažinti sąvartyne šalinamų BSA kiekius 25 proc., lyginant su 2000 m. lygiu; iki 2013 m. kitais būdais tvarkomų (perdirbamų) BSA kiekiai turi pasiekti ne mažiau 50 proc. 2000 m. šalintų BSA lygio; 2020 m. – net 65 proc. nuo minėto 2000 m. lygio. Šiuo metu Alytaus regionas pasižymi aukšto lygio atliekų surinkimo paslaugos visuotinumu – viešoji KA tvarkymo paslauga visose regiono savivaldybių teritorijose teikiama ne mažiau kaip 95 proc. visų asmenų. 2009 m. Alytaus regione surinkta 60603 t KA, iš kurių daugiau nei 71 proc. susidarė pas gyventojus, kiti – organizacijose. Tačiau kol kas didžioji dalis surinktų KA šalinama sąvartyne. Siekiant išspręsti šią problemą ir įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, būtina sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus, užtikrinančius ES nustatytų užduočių atliekų tvarkymo srityje vykdymą Alytaus regione. Projektu siekiama: 1. Sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, sąlygojamą šiukšlėmis užterštų teritorijų, bei neigiamą poveikį žmonių sveikatai. 2. Gyventojams suteikti visuotines, prieinamas ir kokybiškas viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. 3. Sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo pajėgumus sąvartynuose.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numeris:VP3-3.2-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.2-AM-01-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto