Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
Projekto pradžia: 2010-09-13         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
10 251 670,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
8 713 919,79 €
Projektui išmokėta lėšų:
8 713 919,79 €
Iš jo ES dalis:
8 713 919,79 €
Iš jo ES dalis:
8 713 919,79 €

Vadovaujantis ES direktyvomis ir LR teisės aktų, reglamentuojančių mišrių komunalinių atliekų (KA) ir biologiškai skaidžių atliekų (BSA) tvarkymą, reikalavimais, regioninėms atliekų tvarkymo sistemoms 2010-2020 m. laikotarpiui nustatyti konkretūs uždaviniai, kurie perkelti ir į vietos lygmens teisės aktus, strateginius ir planavimo dokumentus. Svarbiausi: iki 2013 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 % visų KA; iki 2013 m. kitais būdais tvarkomų BSA kiekiai turi pasiekti ne mažiau kaip 50 %, iki 2020 m. - ne mažiau kaip 65 % nuo 2000 m. sąvartyne šalintų BSA lygio. Užduočių įgyvendinimui būtina plėsti esamą KA tvarkymo sistemą, gerinant sąlygas atskiram BSA surinkimui ir individualiam kompostavimui susidarymo šaltinyje, o centralizuotai surinktoms mišrioms KA tvarkyti diegiant mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius. MBA įrenginiai numatyti Ringovelės k., Marijampolės sav., į pietvakarių pusę nuo Panausupio k. esančio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno.2010 m. Marijampolės regione surinkta apie 55,7 tūkst. t, 2011 m. - apie 63,2 tūkst. t, 2012 m. - apie 61,1 tūkst. t mišrių KA, kurių didžioji dalis šalinama sąvartyne. Siekiant išspręsti šią problemą ir įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, būtina sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinančią ES nustatytų užduočių atliekų tvarkymo srityje vykdymą. Projektu siekiama: 1. Sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, sąlygojamą šiukšlėmis užterštų teritorijų, bei neigiamą poveikį žmonių sveikatai. 2. Gyventojams suteikti visuotines, prieinamas ir kokybiškas viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. 3. Sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo pajėgumus sąvartynuose.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numeris:VP3-3.2-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.2-AM-01-V-02-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės