Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"
Projekto pradžia: 2010-07-15         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
12 031 882,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
10 227 100,33 €
Projektui išmokėta lėšų:
10 227 100,32 €
Iš jo ES dalis:
10 227 100,33 €
Iš jo ES dalis:
10 227 100,32 €

Projekto "Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" tikslas – sukurti Utenos regione komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, kuri leistų užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2007, Nr. 122-5003) nustatytas užduotis, t.y. iki 2020 m. sąvartynuose šalinti ne daugiau 35% biologiškai skaidžių atliekų bei iki 2013 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau 50% visų komunalinių atliekų. Šiuo metu Utenos regione atskirai surenkamos ir tvarkomos tik žaliosios atliekos (2%), stambiagabaritės atliekos, antrinių žaliavų atskiras surinkimas siekia tik 3%, likusios atliekos šalinamos į Utenos regioninį sąvartyną. Nemažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekių, dėl išsiskiriančių šiltnamio dujų daromas neigiamas poveikis klimato kaitai, reikalingos papildomos investicijos naujų sekcijų įrengimui. Įgyvendinant projektą siekiama sukurti techniniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu optimalią biologiškai skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo infratsruktūrą Utenos regione ir įgyvendinti šiuos uždavinius: mažinti biologiškai skaidžių ir neapdorotų atliekų šalinimą sąvartyne; perdirbti ir kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 % regiono komunalinių atliekų; skatinti individualių namūdinį biologiškai skaidžių atliekų kompostavimą. Projekto metu numatoma sukurti šią 45200 t pajėgumo komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą: mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių su anaerobiniu pūdymu statyba Mockėnų sąvartyno teritorijoje. Mechaninio apdorojimo metu iš mišrių komunalinių atliekų būtų išgaunamos antrinės žaliavos (plastikai, popierius, metalas) bei degi frakcija. Apdorojant biologiškai skaidžias atliekas anaerobiniu būdu gaunamos biodujos, kurios naudojamos elektros gamybai, bei kompostas. Po apdorojimo, sąvartyne bus šalinama tik iki 30% sutvarkytų atliekų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numeris:VP3-3.2-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.2-AM-01-V-02-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.