Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Projekto pradžia: 2010-08-25         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
34 440 693,21 €
Projektui skirtas finansavimas:
29 244 391,75 €
Projektui išmokėta lėšų:
29 244 391,73 €
Iš jo ES dalis:
29 244 391,75 €
Iš jo ES dalis:
29 244 391,73 €

Šiuo metu pagal 2009 statistikos departamento duomenis Kauno regione susidarė 203 993 t. komunalinių atliekų tai yra 324 kg vienam gyventojui per metus iš jų komunalinių bioskaidžių atliekų kiekis sudaro 58 %. Projekto metu bus skatinamas namudinis kompostavimas bei vykdoma mechaninio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginio kartu su bioskaidžių atliekų apdorojimo įrenginiais Zabieliškio sąvartyno teritorijoje statyba ir eksploatacija taipogi atliekama mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio su komposto gamyba įrenginio statyba ir eksploatacija (Kaune). Kauno regione 2000 metais susidarė 118, 400 t biologiškai skaidžių atliekų. Pagal paraiškos reikalavimus projektas užtikrins ne mažiau kaip 50% komunalinių atliekų tvarkymo regiono grupės teritorijoje susidarančių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų perdirbimą ir (ar) kitokį naudojimą. Įgyvendinus projektą komunalinių bioskaidžių atliekų kiekis šalinamas sąvartynuose bus sumažintas apie 93%. Sukuriamų atliekų perdirbimo pajėgumai - 256 425 t/m - 220 000 t MBT, 20 000 t MA, 16 425 t namudinis kompostavimas. MBT įrenginio pajėgumas -220 000 t/m ir MA įrenginio pajėgumas - 20 000 t/m yra planuojamas atsižvelgiant į atliekų didėjimo ar mažėjimo prognozes. Projekto įgyvendinimo pradžioje 2014 metais prognozinis komunalinių atliekų kiekis yra 234 715 t/m, projekto įgyvendinimo pabaigoje šis kiekis sieks 318 361 t/m. Prielaidos gali pasitvirtinti arba nepasitvirtinti, todėl faktiškai susidarantis atliekų kiekis gali skirtis nuo prognozuojamo. Namudinio kompostavimo kiekis pagrįstas nuosekliu skaičiavimu, kuriam atlikti taikytos prielaidos bei atsižvelgiama į Kauno regiono komunalinių atliekų sudėtį. Individualių namų skaičius Kauno atliekų tvarkymo regione yra apie 30 000. Vidutinė norma 1 gyventojui yra 350 kg, vidutinis ūkio dydis yra 2.8 gyventojai, atliekų kiekis per metus 980 kg/gyv., biologiškai skaidžios sudaro 55-58 proc.; gyventojai kompostuoja visa kiekį.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numeris:VP3-3.2-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.2-AM-01-V-02-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto