Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"
Projekto pradžia: 2010-09-13         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
9 729 961,94 €
Projektui skirtas finansavimas:
8 250 340,11 €
Projektui išmokėta lėšų:
8 247 589,62 €
Iš jo ES dalis:
8 250 340,11 €
Iš jo ES dalis:
8 247 589,62 €

Projekto "Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" tikslas – sukurti Telšių regione komunalinių ir biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, kuri leistų užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2007, Nr. 122-5003) nustatytas užduotis ir iki 2020 m. sąvartynuose šalinti ne daugiau 35% biologiškai skaidžių atliekų bei iki 2013 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau 50% visų komunalinių atliekų. Šiuo metu Telšių regione atskirai surenkamos ir tvarkomos tik žaliosios atliekos, stambiagabaritės atliekos, antrinių žaliavų atskiras surinkimas nedidelis, likusios atliekos šalinamos į Telšių regioninį sąvartyną. Nemažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekių, dėl išsiskiriančių šiltnamio dujų, daromas neigiamas poveikis aplinkai, reikalingos papildomos investicijos naujų sekcijų įrengimui. Siekiama mažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, neigiamą poveikį žmonių sveikatai, sukurti biologiškai skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo infrastruktūrą Telšių regione ir įgyvendinti šiuos uždavinius: mažinti biologiškai skaidžių atliekų šalinimą sąvartyne (planuojama sutvarkyti individualiai kompostuojant – apie 4 tūkst. t/m., MBA būdu – apie 20 tūkst. t/m); perdirbti ir kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 % regiono komunalinių atliekų (apie 80 proc. nuo susidariusių KA). Projekto metu numatoma sukurti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą: mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai su anaerobiniu pūdymu. Mechaninio apdorojimo metu iš mišrių komunalinių atliekų būtų išgaunamos antrinės žaliavos (iki 2,5 tūkst. /m.), degi frakcija (iki 10,5 tūkst. t/m.). Apdorojant BSA anaerobiniu būdu gaunamos biodujos, kurios naudojamos elektros gamybai, bei techninis kompostas (iki 7,4 tūkst. t/m.). Po apdorojimo, sąvartyne bus šalinama tik apie 20% susidariusių KA

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numeris:VP3-3.2-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.2-AM-01-V-02-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Plungės raj.