Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pradžia: 2011-04-01         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
827 038,92 €
Projektui skirtas finansavimas:
827 038,92 €
Projektui išmokėta lėšų:
744 334,78 €
Iš jo ES dalis:
702 983,09 €
Iš jo ES dalis:
632 684,56 €

Lietuva, ES narė, privalo įgyvendinti naujus jūros aplinkos valdymo principus bei reikalavimus, vadovaujantis direktyva 2008/56/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (toliau – JSPD). JSPD šalis nares įpareigoja tobulinti integruotą jūros aplinkos apsaugos valdymą, taikant ekosistemomis pagrįstą žmogaus veiklos valdymo metodą bei sukuriant sąlygas tausiam jūrų prekių ir paslaugų naudojimui. JSDP įpareigoja valstybes nares parengti jūrų strategiją savo jūrų vandenims, laikantis JSDP nurodyto veiksmų plano, kurios dėka iki 2020 m. turi būti pasiekta ir (ar) išlaikyta gera jūros aplinkos būklė. JSPD numatyti veiksmai ir priemonės šiam tikslui pasiekti ir pateiktas griežtas reikalavimų perkėlimo ir įgyvendinimo grafikas.Projekto tikslas-padėti įgyvendinti Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (2008/56/EB) Lietuvoje ir sudaryti sąlygas iki 2020 m. pasiekti ir(ar) išlaikyti gerą Baltijos jūros aplinkos būklę. Tikslui pasiekti turi būti parengtos studijos ir dokumentai, kurie padėtų įgyvendinti JSPD reikalavimus bei iki 2014-07-15 atnaujinti Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategiją. Parengtų dokumentų įgyvendinimas padės sumažinti jūros taršą, tuo pačiu poveikį kitoms šalims ir Baltijos jūrai bei iki 2020 m. pasiekti užsibrėžtus Baltijos jūros aplinkos apsaugos tikslus. Įgyvendinus šį projektą Lietuva turės parengtus dokumentus, kuriuose bus pasiektas Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimo ir stebėsenos metodų, aplinkos apsaugos tikslų ir priemonių suderinamumas Baltijos jūros regione ir ES.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-01-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto