Vidaus reikalų ministerijos administruojamų veiksmų programų informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos 2007–2013 m. ES strukūrinės paramos panaudojimo strategijoje iškeltus tikslus ir uždavinius

Paramos priemonė
VP4-1.2-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
838 160,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
838 160,33 €
Projektui išmokėta lėšų:
838 160,33 €
Iš jo ES dalis:
712 436,28 €
Iš jo ES dalis:
712 436,28 €

Remiantis LRV 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr.1139 "Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas" VRM priskirtos tarpinės institucijos funkcijos, numatyta atsakomybė už Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau-VP) 4 prioritetą bei Sanglaudos skatinimo VP 1 prioritetą. VRM atsako už informacijos apie regionų projektų finansavimo sąlygas ir tvarką, regionų projektų įgyvendinimą, jo rezultatus ir poveikį regionų plėtrai teikimą ir sklaidą. Poreikis ir problema: siekiant tinkamai vykdyti LR teisės aktų (LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-255, 7 straipsnio 30-31 punktus, LRV 2007 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr.1225, 6 straipsnio 91– 99 punktus ir kt.), ES teisės aktų nuostatas bei priskirtas funkcijas, VRM kyla poreikis užtikrinti efektyvų viešinimo ir informavimo veiklų, susijusių su 2007–2013 m. ES struktūrine parama, koordinavimą, vykdymą, finansavimą. Nauda: projekto finansuojamo iš Techninės paramos VP informavimui ir viešinimui įgyvendinimas pabrėžtų Europos Bendrijos vaidmenį, siekiant didesnio ES fondų paramos skirstymo skaidrumo, užtikrintų viešą informacijos apie VRM administruojamų VP pateikimą, prisidėtų prie visuomenės informavimo apie ES SP indėlio svarbą į Lietuvos bei regionų plėtrą. Plačiai naudojant įvairias komunikacijos priemones projektų vykdytojams, pareiškėjams, ekon. ir socialiniams partneriams ir kt. tikslinėms grupėms būtų suteikta savalaikiška ir išsami informacija apie galimybę pasinaudoti ES struktūrine parama. Sprendimo būdai: projekto lėšomis numatoma finansuoti metiniuose informavimo ir viešinimo planuose įtrauktas priemones ir veiklas (jas apjungiant į dvi informavimo ir viešinimo iniciatyvas per metus) bei projekto vykdytojų informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimą.

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::4VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numeris:VP4-1.2-FM-01-V-01
Projekto kodas:VP4-1.2-FM-01-V-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto