Marijampolės kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Marijampolės kolegija
Projekto pradžia: 2012-01-25         Projekto pabaiga: 2014-02-28
Bendra projekto vertė:
201 616,37 €
Projektui skirtas finansavimas:
195 567,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
184 385,07 €
Iš jo ES dalis:
171 373,91 €
Iš jo ES dalis:
161 574,73 €

Kokybės kultūra mūsų aukštojoje mokykloje dar nėra išplėtota – darbuotojams trūksta žinių apie vidinius kokybės užtikrinimo mechanizmus, neturime patirties diegiant inovatyvais kokybės valdymo sistemas, nesame susipažinę su praktiniais tarptautinių standartų reikalavimų įgyvendinimo pagrindais. Darbuotojų, užtikrinančių vidinės studijų kokybės vadybos sistemos efektyvumą bei rezultatyvumą, kvalifikacija yra nepakankama, todėl pasirinktos priemonės negali būti įgyvendintos nei efektyviai, nei rezultatayviai. Nėra priemonių, kurios užtikrintų vidinės studijų kokybės sistemos nuolatinį tobulinimą, dabar visi veiksmai atliekami chaotiškai, nesilaikant sisteminio bei procesinio požiūrio principų, į vidinius kokybės užtikrinimo mechanizmus nežiūrima kaip į kompleksinę priemonę. Tampame nekonkurencingi kitų aukštųjų mokyklų atžvilgiu. Nesudaromos prielaidos skatinti Marijampolės regiono plėtrą. Egzistuojančios informacijos rinkimo priemonės nėra adaptuotos naujiems kokybės valdymo mechanizmams, todėl renkama informacija (apie studijų programų kokybę, apie studijų bei veiklos kokybę ir prieinamumą) nebeatitinka kriterijų, kuriuos sąlygotų tarptautinių standartų reikalavimai. Dėl šios priežasties negalime pakankamai orientuotis į potencialių studentų lūkesčius, taigi, kyla grėsmė prarasti studentus. Marijampolės kolegija, siekdama sudaryti sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei, šiuo projektu užtikrins mokymosi visą gyvenimą institucinės sistemos tobulinimą bei stiprinimą. Projekte numatytos kompleksinės priemonės, padėsiančios užtikrinti kolegijos teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybę tiek instituciniu (valdymo sistemų efektyvumo), tiek ir studijų kokybės lygmenimis.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-04-K-02
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės