Humanitarinių ir socialinių mokslų studijų bei vizualinės kultūros produktų kūrimui, tyrimams ir sklaidai vykdyti reikalingos infrastruktūros plėtra Vytauto Didžiojo universitete

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2011-05-02         Projekto pabaiga: 2014-12-31
Bendra projekto vertė:
3 773 936,92 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 585 142,9 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 585 126,24 €
Iš jo ES dalis:
3 207 846,36 €
Iš jo ES dalis:
3 207 831,45 €

Įgyvendinant projektą Vytauto Didžiojo universitete siekiama sukurti studijų bazę, skirtą humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimui, sukuriant ir atnaujinant bendrąją, technologinę bei informacinę infrastruktūrą naujiems Humanitarinių Socialinių mokslų plėtros iššūkiams: HSM pritaikomumo visuomenės ir ekonomikos poreikiams, jungties su verslu didinimui, komercializavimui; analizuoti reiškinius iš lyginamosios perspektyvos atskleidžiant universalias, globalias ir tuo pačiu vietines, lokalias tendencijas; tarptautinės dimensijos Vytauto Didžiojo universitete plėtra (per mobilumą ir mainus) ir užsienio kalbų mokymosi bei tarpkultūrinės aplinkos universitete kūrimo; humanitarinių ir socialinių mokslų studijų įgyvendinimas – masinis studijų pobūdis. VDU, įgyvendindamas šiuos siekius, kuria naują strategiją ir plėtros koncepciją, kuri aprėps ir stiprins tokias kryptis kaip tautinio tapatumo, tarptautinės ir tarpdisciplininės dimensijų stiprinimas, aktyvesnis mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimas, studijų, mokslo ir verslo glaudesnis jungimas - "4T strategija“ Tikslinė grupė: studentai, dėstytojai. Numatomos veiklos: sukurti tarpdisciplinines laboratorijas, centrus, erdves, skirtas studentų praktinių darbų demonstravimui, savarankiško mokymosi vietas, nuotolinio mokymosi auditorijas su atitinkama programine įranga ir imitacinėmis mokymo programoms. Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto