Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)

Paramos priemonė
VP1-3.2-ŠMM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademija
Projekto pradžia: 2010-12-31         Projekto pabaiga: 2013-02-15
Bendra projekto vertė:
579 256,55 €
Projektui skirtas finansavimas:
579 256,55 €
Projektui išmokėta lėšų:
579 233,83 €
Iš jo ES dalis:
492 368,06 €
Iš jo ES dalis:
492 348,74 €

Lietuvos moksle egzistuoja lyčių lygybės problemų: horizontali lyčių segregacija skirtingose mokslo srityse (2009m fizinių ir technologijos mokslų srityse, kur dirba apie 50% mokslininkų, moterys mokslininkės tesudarė 29,7%, t.y. čia dirba tik 12% visų mokslininkių) bei vertikali lyčių stratifikacija aukščiausiuose akademiniuose ir mokslo valdymo lygmenyse (pvz., Lietuvoje nėra rektorių moterų, 2009 m. moterys tesudarė 17 % visų Lietuvos profesorių, moterų, dirbančių fizinių ir technologijos mokslų srityse, dalis siekia tik 4,9%). Lyčių lygybės problema moksle tiesiogiai sietina su neracionaliu žmogiškųjų resursų, kurie ir taip yra riboti, panaudojimu moksle bei demokratijos plėtra. Laiku nesprendžiama problema ateityje gali turėti neigiamų padarinių MTEP, stabdyti šalies ekonomikos raidą. Dėl šios priežasties lyčių lygybės problema moksle yra viena prioritetinių Europos Komisijos priimtos naujos Lyčių lygybės Strategijos (2010-2015) punktų. Projektas skirtas nacionalinės Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategijos uždaviniams įgyvendinti. Projekto tikslas – sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybės principams įgyvendinti Lietuvos mokslo sistemoje, siekiant didinti mokslininkių skaičių aukščiausiuose akademiniuose bei mokslo ir studijų valdymo lygmenyse, fizinių ir technologinių mokslų srityse. Tikslinė grupė – mokslininkai ir kiti tyrėjai. Tikimės, kad projektas padės išlaikyti dirbančias mokslininkes mokslo sistemoje ir pritrauks gabių moterų į mokslą. Taip pat prisidės sprendžiant esamas lyčių lygybės problemas nacionalinėje mokslo sistemoje ir mokslininkų bendruomenėje. Projekto naujoviškumas pasireiškia tuo, kad pirmą kartą Lietuvoje lyčių lygybės problema moksle imta spręsti kompleksiškai. Šiuo aspektu Lietuva tampa Baltijos šalių regiono ir galbūt visos Rytų Europos lydere.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.2-ŠMM-02-V-02
Projekto kodas:VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto