Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas - NKPDOKT

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto pradžia: 2010-07-02         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
6 509 677,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
6 509 677,48 €
Projektui išmokėta lėšų:
6 129 115,93 €
Iš jo ES dalis:
4 643 236,16 €
Iš jo ES dalis:
4 266 797,4 €

Šiuo metu žinioms (technologijoms) ir moksliniams tyrimams bei taikomajai veiklai imlūs ūkio sektoriai yra sparčiai augantys. Ši sektorių grupė išsiskiria tuo, kad yra labai imlūs aukštos kvalifikacijos specialistams. Dėl labai spartaus biotechnologijų, medžiagotyros, nanotechnologijų vystymosi mokslininkų kvalifikacijos lygis minėtose kryptyse iš dalies atsilieka nuo labiausiai išsivysčiusių valstybių lygio. Todėl nėra užtikrinamas efektyvus tarptautiškumas, mokslo pritaikymas verslo poreikiams šiose proveržio kryptyse. Tai neigiamai įtakoja kvalifikuotų specialistų rengimą reikalingą minėtoms proveržio sritims vystyti. Šalies ekonomikos augimui ir šalies pramonės konkurencingumą užtikrinti, šalies įmonių produktyvumui ir tarptautiniam konkurencingumui didinti turi būti rengiami specialistai tose kryptyse, kuriose Lietuva jau turi mokslinį ir gamybinį potencialą ir galėtų duoti didžiausią naudą šalies ekonomikos ir socialinės aplinkos plėtotei. Aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys spręsti aktualias mokslo problemas, yra rengiami doktorantūroje, kurios trukmė 4 metai. Projektas tęsis tris metus, per kuriuos bus įgyvendinamas doktorantūros procesas mokslų kryptyse, kurios yra susijusios su NKP tematika. Įgyvendinimo metu doktorantų vykdomi moksliniai tyrimai savo turiniu ir kokybe bus artimi NKP tematikoms ir labiau atitinks valstybės ir visuomenės poreikius, o doktorantūros programos bus priartintos prie mokslinių tyrimų artimų mokslui imlių ūkio subsektorių poreikių. Per šiuos 3 metus bus padidinta doktorantų kvalifikaciją bei skatinamas jų mobilumas, parengti specialistai pasirengę užbaigti ir apginti daktaro disertacijas. Jie galės vykdyti aukšto lygio tiriamuosius darbus bei gebėti generuoti idėjas naujų produktų kūrimui. Pagrindinis projekto rezultatas – teigiamas poveikis tikslinėms grupėms (doktorantams), leisiantis įgyti kompetencijų, būtinų MTEP, mokslo ir verslo bendradarbiavimo uždavinių sprendimui

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-01-V-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto