Centralizuotas informavimo apie 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos viešinimo priemonių įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP4-1.2-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
11 039 446,25 €
Projektui skirtas finansavimas:
11 039 446,25 €
Projektui išmokėta lėšų:
11 039 446,25 €
Iš jo ES dalis:
9 383 529,31 €
Iš jo ES dalis:
9 383 529,29 €

Projektas skirtas įgyvendinti Informavimo apie ES struktūrinę paramą plane, patvirtintame 2008 m. rugojūčio 25 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-255 (Žin., 2008, Nr. 99-3830), nurodytus tikslus ir uždavinius bei prisidėti prie minėtame plane nurodytų rezultatų pasiekimo. Įgyvendinant projektą informuojama apie Europos Bendrijos vaidmenį įgyvendinant veiksmų programas, užtikrinamas ES struktūrinės paramos skaidrumas ir viešas informacijos apie veiksmų programas pateikimas visoms tikslinėms grupėms plačiai naudojant įvairias komunikacijos priemones. Projekto metu rengiama ir skleidžiama informacija visoms Informavimo apie ES struktūrinę paramą plane nurodytoms tikslinėms grupėms: visuomenei, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, ekonominiams ir socialiniams partneriams, politikams ir kitiems visuomenės nuomonės formuotojams, ES institucijų atstovams bei kitoms pagal poreikį išskirtoms tikslinėms grupėms. Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos: informavimo ir viešinimo veiklos planavimas ir vertinimas, informavimo ir viešinimo veiklos stebėsena, informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas, informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas bei kitos Informavimo planui įgyvendinti būtinos priemonės. Šios veiklos kasmet detalizuojamos metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose. Įgyvendinant šį projektą, bus užtikrinamas efektyvus, kokybiškas ir skaidrus informacijos tikslinėms grupėms apie ES struktūrinę paramą Lietuvai pateikimas, naudojant įvairias informacijos pateikimo priemones ir kanalus.

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::4VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numeris:VP4-1.2-FM-01-V-01
Projekto kodas:VP4-1.2-FM-01-V-01-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto