EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Projekto pradžia: 2011-08-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
3 520 331,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 520 331,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 520 331,32 €
Iš jo ES dalis:
2 992 281,62 €
Iš jo ES dalis:
2 992 281,62 €

Projektu siekiama inventorizuoti EB svarbos natūralias buveines visoje šalyje, t. y. pagal individualias metodikas atlikti parengiamuosius kameralinius ir lauko darbus nustatant kiekvieno tipo buveinės faktišką paplitimą šalyje, surinkti ir GIS duomenų bazės formoje sutvarkyti lauko darbų duomenis apie svarbiausius kiekybinius ir kokybinius šių buveinių rodiklius. Analizuojant surinktus duomenis, bus apibrėžti kiekvieno buveinių tipo palankios apsaugos būklės kriterijai ir parengti metodiniai dokumentai buveinių būklės sistemingam stebėjimui Natura 2000 tinkle ir visos šalies mastu. Pareiga ištirti buveinių faktinę būklę, turėti apibrėžtus palankios apsaugos būklės kriterijus bei vykdyti monitoringą šalims narėms yra numatyta ES Buveinių direktyvoje 92/43/EEB. Projekte taip pat bus parengta techninė specifikacija programinei posistemei, kurią numatoma vėliau (finansuojant iš kitų projektų lėšų) įdiegti Saugomų teritorijų valstybės kadastre ir naudoti buveinių monitoringo duomenims tvarkyti. Projekte taip pat bus parengtos buveinių monitoringui naudotinos įrangos techninė specifikacija. Monitoringo duomenų tvarkymo posistemės projektavimas ir monitoringo įrangos įsigijimas šiame projekte nenumatomas dėl ribotos projekto trukmės ir projekto specifikacijos nulemtos aplinkybės, kad buveinių monitoringo metodikos, įskaitant monitoringo darbams naudotinos įrangos specifikaciją, bus parengtos tik pačioje projekto pabaigoje. Įranga bus įsigyjama vėliau, finansuojant iš kitų projektų. Projektas yra nuoseklus tęsinys parengiamųjų darbų, atliktų įgyvendinant anstesnį Aplinkos ministerijos projektą "Pasirengimas EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimui: metodinės bazės sukūrimas", kurio metu parengtos buveinių inventorizavimo metodikos pagal tipus.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-02-V-01-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.