Kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos universitete

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos universitetas
Projekto pradžia: 2012-01-03         Projekto pabaiga: 2014-09-30
Bendra projekto vertė:
774 627,84 €
Projektui skirtas finansavimas:
751 388,73 €
Projektui išmokėta lėšų:
739 923,9 €
Iš jo ES dalis:
658 433,66 €
Iš jo ES dalis:
648 387,16 €

Vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis, kiekviena aukštojo mokslo institucija turi „turėti vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir pačios aukštosios mokyklos patvirtinta veiklos kokybės gerinimo strategija“. Nors Klaipėdos universitete (toliau - KU) egzistuoja atskiri kokybės vadybos sistemos elementai, tačiau efektyvi studijų kokybės vadyba nėra vykdoma, nes baigusiųjų tęstines studijas skaičius nedidėja, studijų programų pasirenkamumas mažėja. KU turi poreikį sukurti patvarų ir veiksmingą studijų sistemos kokybės užtikrinimo mechanizmą, kuris leistų didinti veiklos efektyvumą, efektyviai valdyti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, ugdyti vadybines kompetencijas, tuo stiprinant KU konkurencines pozicijas. Projekto metu bus sukurta ir įdiegta KU kokybės vadybos sistema (toliau - KVS). Siekiant studijų kokybės gerinimo, KU numatoma įdiegti ir sertifikuoti ISO 9001 standarto reikalavimus atitinkančią KVS, kartu integruojant ISO 14001, OHSAS 18001 ir SA 8000 standartų reikalavimus bei įvertinant "Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių" rekomendacijas, stiprinti KU administracijos darbuotojų specialiuosius gebėjimus, automatizuoti KVS instrumentus, atlikti bandomąjį KVS diegimą ir išorinį vertinimą. Projekto tikslinę grupę sudaro administracijos darbuotojai, tačiau projekto nauda netiesiogiai teks visiems KU darbuotojams bei studentams. Įgyvendinus projekto veiklas, bus pasiektas projekto tikslas - įdiegust vidinę studijų kokybės vadybos sistemą, didinti studijų sistemos efektyvumą. Bus optimizuota įstaigos struktūra, užtikrintas geresnis darbų pasidalijimas, darbo organizavimas, veiksmingesnis valdymas, sustiprinta darbuotojų motyvacija, pagerės studijų kokybė.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-04-K-02
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-025
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto